Notater 2019/35

Teknisk rapport for pilotundersøkelsen av forsøpling i Kristiansand kommune

Dokumentasjon av metodikken til pilotundersøkelsen om søppel i Kristiansand kommune

Søppelundersøkelser har blitt gjennomført i Sverige i rundt ti år i samarbeid med Hold Sverige Rent (HSR), Statistiska centralbyrå (SCB) og svenske kommuner. I 2017 ble det planlagt å gjennomføre en slik undersøkelse i Norge under ledelse av Hold Norge Rent (HNR) for å kartlegge forsøpling i norske kommuner. Målet med å gjennomføre en slik undersøkelse er å overvåke forekomsten av søppel for deretter å gjøre nødvendige tiltak mot forsøpling.

Det ble bestemt at en pilotundersøkelse skulle gjennomføres i Kristiansand kommune. Målet med pilotundersøkelsen var å finne ut hvordan man kan kartlegge mengden av søppel i norske kommuner. Den svenske metoden ble brukt uten noen endringer, bortsett fra stratifiseringen av utvalgsområdene.

Områdene som måles kan deles inn i to grupper: i) gateområder og ii) parker og grønne områder. Gravaneparken og en fjerdedel av Kvadraturen i Kristiansand ble valgt som målområder for henholdsvis park- og gatemålinger. Målet var å gi estimater for mengde søppel av ulike typer per ti kvadratmeter. Utvalgsramme, utvalgsenhet, spørreskjema og måten å samle inn data på er forskjellig for de to områdene.

Denne rapporten gir en oversikt over hele metodologien som ble brukt i pilot-undersøkelsen, samt hensyn og anbefalinger angående ulike deler av metodikken. Undersøkelsesresultater angående de valgte områdene presenteres også. Man må imidlertid være klar over at dette er basert på en begrenset mengde data. Derfor kan de statistiske tallene ha stor usikkerhet.

Om publikasjonen

Tittel

Teknisk rapport for pilotundersøkelsen av forsøpling i Kristiansand kommune

Ansvarlig

Melike Oguz-Alper

Serie og -nummer

Notater 2019/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9991-9

ISSN

2535-7271

Antall sider

24

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt