Notater 2019/01

Dokumentasjon av framskrivningsmodellen for norsk økonomi og utslipp

SNOW-modellen for Norge

Dette notatet dokumenterer den rekursivt dynamiske versjonen av SNOW-modellen for norsk økonomi (SNOW-NO).

Denne versjonen av SNOW-NO kan brukes til å framskrive norsk økonomi fra et kalibrert basisår til en tenkt likevekt i hvert år framover ved å gi anslag på eksogene variable og parametere.

SNOW er en modell som er utviklet for langsiktige studier av klimapolitikk og utslippsutvikling. Derfor er det i modelleringen lagt vekt på egenskaper som er viktige for klimapolitikk og utslipp, slik som sektorinndeling, spesifisering av skatter og avgifter, substitusjonsmuligheter osv. Modellen inkluderer utslipp av drivhusgasser (CO2, CH4, N2O, HFK, PFK og SF6), utslipp fra langtransportert forurensning som omfattes av Gøteborg-protokollen (NOx, SO2, NH3 og NMVOC) og utslipp av svevestøv (PM10 og PM2,5).

Om publikasjonen

Tittel

SNOW-modellen for Norge. Dokumentasjon av framskrivningsmodellen for norsk økonomi og utslipp

Ansvarlig

Orvika Rosnes, Brita Bye og Taran Fæhn

Serie og -nummer

Notater 2019/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9863-9

Antall sider

40

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt