255929_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/aar
255929
Avfallsmengdene fortsetter å øke
statistikk
2016-05-25T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
avfregno, Avfallsregnskapet, avfall, avfallsbehandling, avfallskilder, avfallstyper, materialfordeling, kildesortering, husholdningsavfall, næringsavfallAvfall, Natur og miljø
false
Statistikken viser de totale avfallsmengdene i Norge i 2014. Avfallet fordeles på opprinnelse, materiale og behandling, for eksempel gjenvinning og forbrenning.

Avfallsregnskapet2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avfallsmengdene fortsetter å øke

Den totale avfallsmengden i Norge økte med 7 prosent fra 2013 til 2014, og har ikke vært større siden SSB begynte med avfallsstatistikk. Dette er en videreføring av trenden for de siste fem årene, med en økning på flere prosent i året.

Avfallsregnskap for Norge, avfallsmengder etter kilde
2014Endring i prosent
1000 tonnAndel2013 - 2014
Avfallskilder i alt11 9371007
Industri2 623220
Bygge- og anleggsvirksomhet2 476219
Tjenesteytende næringer2 156181
Private husholdninger2 439200
Andre eller uspesifisert næring2 2431929

I 2014 ble det generert 11,9 millioner tonn avfall. Dette tilsvarer omtrent vekten av vannet i 3 000 olympiske svømmebasseng, eller 3 ganger vekten av personbiler registrert i Norge.

Det er et nasjonalt mål at veksten i totale avfallsmengder skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. BNP har i perioden 2013-2014 økt med i overkant av 2 prosent.

Andelen avfall som gjenvinnes, er stabil

Den totale gjenvinningen av ordinært avfall til kjent håndtering var for 2014 på 80 prosent, og har gått ned en prosent fra året før. I mengde utgjør dette 8,1 millioner tonn, av totalt 10,1 millioner tonn.

I 2014 ble 37 prosent av ordinært avfall materialgjenvunnet, mens 29 prosent ble regnet som energigjenvunnet. Totalt ble 37 prosent av alt ordinært avfall sendt til forbrenning. Det regnes her med en energiutnyttelsesgrad på 78 prosent.

Mengden avfall har økt de siste årene. Det har også mengden avfall til materialgjenvinning og forbrenning. I 2014 utgjorde både avfall til materialgjenvinning og avfall til forbrenning 4,2 millioner tonn. Det var asfalt, tett fulgt av metaller og papp og papir som utgjorde de største mengdene til materialgjenvinning. Når det gjelder forbrenning, så var det blanda avfall som utgjorde den klart største mengden avfall som ble brent, etterfulgt av treavfall. Dette var akkurat slik som tidligere år.

Mer ordinært avfall deponeres

Mengden ordinært avfall til deponi økte også, fra 0,9 millioner tonn i 2013 til 1,1 millioner tonn året etter. Dette skyldtes blant annet økt deponering av betong og tegl. Farlig avfall var fortsatt den største kategorien avfall som ble deponert, etterfulgt av slagg, støv, bunnaske og flygeaske og betong og tegl. Mengden farlig avfall til deponi gikk noe ned i 2014 sammenlignet med 2013, fra 700 000 til 430 000 tonn, slik at totalt sett gikk mengden avfall til deponi noe ned fra 2013 til 2014. I 2014, ble 11 prosent av alt ordinært avfall lagt på deponi. Det var en oppgang på nesten to prosentpoeng fra de to foregående årene.

Mest blandet avfall

De avfallstypene med størst mengde i 2014 var blandet avfall, som utgjorde 23 prosent, etterfulgt av farlig avfall med 12 prosent og treavfall som stod for 11 prosent. Dette er de samme kategoriene som har vært blant de tre største de to foregående årene.

Fortsatt mest avfall fra industrien

Mens industrien stadig er den største kilden til avfall, minsker avstanden til de andre næringene. Industrien bidrog med 2,6 millioner tonn avfall, eller 22 prosent av alt avfallet i 2014. Deretter fulgte bygge- og anleggsnæringen (21 prosent) og husholdningene (20 prosent). Både industrien og husholdningene hadde samme mengder avfall som i 2012 og 2013, mens avfallsmengdene fra bygge- og anleggsvirksomhet har økt mye fra 2012. Økningen kommer delvis av tilgang på en ny datakilde som gir tall på asfalt fra anleggsvirksomhet fra og med 2013, og delvis som en reell økning fra 2013 til 2014.

Stabile mengder lett forurensede masser

Mens vanlig avfall til deponi har økt de siste årene, har deponeringen av lett forurensede masser vært rimelig stabil. I 2014 ble det deponert 1,5 millioner tonn lett forurensede masser og 7 000 tonn ble brukt som fyllmasser og dekkmasser. I 2013 var totalen på 1,4 millioner tonn og i 2012 på 1,6 millioner tonn.

Kilder og usikkerhetÅpne og lesLukk

Avfallsregnskapet er en sammensetning av statistikker som publiseres for enkeltnæringene på mer detaljert nivå (som avfall fra husholdningene, avfall fra tjenesteytende næringer, avfall fra byggeaktivitet og farlig avfall), statistikker som publiseres sjeldent og da må fremskrives med hjelp av en faktor slik som sysselsetning (industriavfall) samt tall fra andre små næringer der vi kun har mangelfulle data. I tillegg til disse næringsstatistikkene benyttes tall fra returselskap og diverse årsrapporter og andre små kilder. Til å beregne mye av behandlingen materialene får benyttes kunderegistre fra avfallsinnsamlere sammen med data fra blant annet deponier og returselskap. På grunn av denne sammensetningen av metoder og kilder vil det være deler av regnskapet der tallene er mer sikre enn andre. Tallene på farlig avfall, samt tallene fra husholdningene anser vi som de sikreste, da de er basert på en statistikk med tilnærmet fulltelling. Middels sikre anser vi tallene fra bygge- og anleggsnæringen, de tjenesteytende næringene og også industrien. Sist det ble gjennomført en industriavfallsundersøkelse var for 2008 og selv om tallene fremskrives, så antas de som noe usikre. Dette blant annet fordi det hele tiden skjer teknologiske og strukturelle endringer innen industrinæringene. De mest usikre tallene er tallene fra de resterende «små» næringene for eksempel primærnæringene og bergverksdrift og utvinning.

Avfallsregnskapet får stadig nye kilderÅpne og lesLukk

Avfallsregnskapet er fortsatt under utvikling. Sammenlignet med 2012-publiseringen har vi fått inn asfalt fra anleggsvirksomhet som en ny avfallskategori. Dette utgjør over 400 000 tonn. I tillegg har vi i 2013-publiseringen inkludert tall for avfall fra engroshandel med avfall og skrap. Denne næringen inngår i tjenesteytende næringer, men avfallstallene inngår ikke i publiseringen av avfall fra tjenesteytende næringer.

For 2013-publiseringen har vi også lagt mengdene betong og tegl som gjenbrukes på stedet under fyllmasser og dekkmasser. Disse mengdene har før blitt lagt under materialgjenvinning.

Omlegging av avfallsregnskapet: Flere og andre materialkategorierÅpne og lesLukk

Avfallsregnskapet har i forkant av publiseringen av tall for 2012 gjennomgått en stor endring. Det blir nå publisert statistikk over flere og andre materialkategorier enn før. Én av disse nye kategoriene er ‘blandet avfall’. Mens det blandede avfallet før ble fordelt på de enkelte materialtypene som det blandede avfallet består av, er det nå en egen kategori.

Dette gjør en sammenligning med mengder avfall for tidligere år vanskelig, særlig for de materialene som det er store mengder av i det blandede avfallet (som våtorganisk avfall, papir, plast med flere). For mer detaljer om denne omleggingen, se Om statistikken.