219950
/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/aar
219950
Mer avfall etter statistikkutvidelse
statistikk
2015-06-16T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
avfregno, Avfallsregnskapet, avfall, avfallsbehandling, avfallskilder, avfallstyper, materialfordeling, kildesortering, husholdningsavfall, næringsavfallAvfall, Natur og miljø
false
Statistikken viser den totale avfallsmengdene i Norge i 2013. Avfallet fordeles på opprinnelse, materiale og behandling, for eksempel gjenvinning og forbrenning.

Avfallsregnskapet2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer avfall etter statistikkutvidelse

Den totale avfallsmengden i Norge økte med 5 prosent fra 2012 til 2013, og har ikke vært større etter at SSB begynte med avfallsregistrering. Økningen skyldes i hovedsak at SSB har fått flere datakilder, og dermed er flere avfallsstrømmer inkludert i statistikken.

Avfallsregnskap for Norge, avfallsmengder etter kilde
 2013Endring i prosent 2013-2012
 1 000 tonnAndel %
Avfallskilder i alt11 2041005
Industri2 62023-1
Private husholdninger2 44022-1
Bygge- og anleggsvirksomhet2 2642020
Tjenesteytende næringer2 140199
Andre eller uspesifisert næring1 740162

De siste årene har det vært en økning i avfallsmengden. Denne trenden fortsatte også i 2013 da det ble generert 11,2 millioner tonn avfall. Uten de nye datakildene ville avfallsmengdene fra 2012 til 2013 økt med under 1 prosent.

Det er et nasjonalt mål at økningen i totale avfallsmengder skal være svakere enn den økonomiske veksten. BNP har i perioden 2012-2013 økt med i underkant av 1 prosent.

Andelen avfall som gjenvinnes, er stabil

Den totale gjenvinningen av ordinært avfall til kjent håndtering var for 2013 på 81 prosent, det samme som året før. I mengde utgjør dette 7,9 millioner tonn, av totalt 9,8 millioner tonn.

I 2013 ble 36 prosent av ordinært avfall materialgjenvunnet, mens 30 prosent ble regnet som energigjenvunnet. Totalt ble 38 prosent av alt ordinært avfall sendt til forbrenning. Det regnes her med en energiutnyttelsesgrad på 78 prosent.

Mengden avfall til forbrenning gikk noe ned i denne perioden og var på 4,0 millioner tonn i 2013. Det er fortsatt blandet avfall og treavfall som utgjør de største mengdene avfall til forbrenning. Økte mengder asfalt fra anleggsvirksomhet, som hovedsakelig går til materialgjenvinning, har vært med å opprettholde en gjenvinningsgrad på over 80 prosent.

Mer avfall deponeres

Mengden avfall til deponi økte også, fra 1,3 millioner tonn i 2012 til 1,6 millioner tonn året etter. Dette skyldes blant annet deponering av store mengder sekundært avfall fra avfallsforbrenning. Det farlige avfallet står fortsatt for de største mengdene avfall til deponi og er den avfallstypen som har økt mest på deponiene, med en oppgang på over 200 000 tonn. Slagg, støv, bunnaske og flygeaske er en god nummer to på listen over deponerte mengder. I 2013, som i 2012, ble 9 prosent av alt ordinært avfall lagt på deponi.

Mest blandet avfall

De største avfallstypene i 2013 var blandet avfall, som utgjorde 22 prosent, etterfulgt av treavfall med 12 prosent og farlig avfall som stod for 11 prosent. Listen er dermed uforandret fra 2012.

Fortsatt mest avfall fra industrien

Industrien er stadig den største kilden til avfall. Den bidrog med 2,6 millioner tonn avfall, eller 23 prosent av alt avfallet i 2013. Deretter fulgte husholdningene (22 prosent) og bygge- og anleggsnæringen (20 prosent). Både industrien og husholdningene har samme mengder avfall som i 2012, mens avfallsmengdene fra bygge- og anleggsvirksomhet tilsynelatende har økt mye fra 2012. Økningen kommer imidlertid av tilgang på en ny datakilde som gir tall på asfalt fra anleggsvirksomhet fra og med 2013. Dersom vi ekskluderer disse mengdene, vil også mengden avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet være tilsvarende som i 2012. Asfalt-avfall fra tidligere år er det ikke gjort forsøk på å estimere i forbindelse med denne publiseringen.

Næringen med den største nedgangen i avfallsmengder er bergverk og utvinning som hadde 19 prosent mindre avfall i 2013 enn i 2012. Dette skyldes i hovedsak mindre farlig avfall fra utvinningsvirksomheten.

Mindre lett forurensede masser deponeres

Mens vanlig avfall til deponi har økt siden 2011, har det vært en nedgang i deponeringen av lett forurensede masser. I 2013 ble det deponert 1,3 millioner tonn lett forurensede masser, og 60 000 tonn ble brukt som dekkmasser. I 2011 var totalen på 2,2 millioner tonn og i 2012 på 1,6 millioner tonn.

Omlegging av avfallsregnskapet: Flere og andre materialkategorierÅpne og lesLukk

Avfallsregnskapet har i forkant av publiseringen av tall for 2012 gjennomgått en stor endring. Det blir nå publisert statistikk over flere og andre materialkategorier enn før. Én av disse nye kategoriene er ‘blandet avfall’. Mens det blandede avfallet før ble fordelt på de enkelte materialtypene som det blandede avfallet består av, er det nå en egen kategori.

Dette gjør en sammenligning med mengder avfall for tidligere år vanskelig, særlig for de materialene som det er store mengder av i det blandede avfallet (som våtorganisk avfall, papir, plast med flere). For mer detaljer om denne omleggingen, se Om statistikken.

Avfallsregnskapet får stadig nye kilderÅpne og lesLukk

Avfallsregnskapet er fortsatt under utvikling. Sammenlignet med 2012-publiseringen har vi fått inn asfalt fra anleggsvirksomhet som en ny avfallskategori. Dette utgjør over 400 000 tonn. I tillegg har vi i 2013-publiseringen inkludert tall for avfall fra engroshandel med avfall og skrap. Denne næringen inngår i tjenesteytende næringer, men avfallstallene inngår ikke i publiseringen av avfall fra tjenesteytende næringer.

For 2013-publiseringen har vi også lagt mengdene betong og tegl som gjenbrukes på stedet under fyllmasser og dekkmasser. Disse mengdene har før blitt lagt under materialgjenvinning.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB