31635_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31635
Svovelutslippene kraftig redusert
statistikk
2004-02-13T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2002, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svovelutslippene kraftig redusert

Norges utslipp av svoveldioksid er nå på nivå med vår forpliktelse i Gøteborgprotokollen. Utslippene er redusert med 58 prosent siden 1990, og med 10 prosent fra 2001 til 2002. Utslippene av ammoniakk ligger også innenfor forpliktelsen.

Dette viser beregninger Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

Gøteborgprotokollen gir hvert enkelt land individuelle utslippsmål (tak) for svoveldioksid (SO2), nitrogenoksider (NOX) , ammoniakk (NH3) og flyktige organiske komponenter (NMVOC). Utslippstakene er basert på naturens tålegrense for sur nedbør og bakkenær ozon.

SO2 nesten nede på kravet

Utslippene av svoveldioksid (SO2) var i 2002 i overkant av 22 000 tonn. Dette er på nivå med Norges forpliktelse i Gøteborgprotokollen. Siden 1990 er utslippene redusert med 58 prosent. I 2002 gikk utslippene ned med 10 prosent. Mye av nedgangen skyldes redusert aktivitetsnivå og nedleggelser innenfor produksjon av jern, stål og ferrolegeringer, men også andre deler av industrien samt innenriks sjøfart har betydelig nedgang. Fordi nedgangen i utslippene delvis skyldes lavere økonomisk aktivitet i 2002, er det knyttet usikkerhet til om utslippene vil holde seg på 2002-nivå i årene framover.

Utslipp av svoveldioksid. 1990-2002. 1 000 tonn

NMVOC-utslipp er redusert

Etter at utslippene av flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) økte gjennom mesteparten av 1990-tallet, er utslippene redusert de seinere årene. Utslippene av NMVOC er beregnet til 345 000 tonn i 2002. Utslippene ligger fortsatt betydelig over forpliktelsen i Geneveprotokollen, som er på 248 000 tonn, og som skulle ha vært oppfylt i 1999. Det er forventet at forpliktelsen i Geneveprotokollen oppfylles i 2005.

Nedgangen på 12 prosent i forhold til 2001 skyldes at mindre olje er blitt lastet offshore, og at mer av denne oljen ble lastet over anlegg som gjenvinner oljedamp. Nedgangen i lastet mengde olje kommer som en følge av lavere oljeproduksjon. Videre førte lavere bensinsalg og flere biler med katalysator til reduserte utslipp.

Oljelasting dominerer

Mer enn halvparten av Norges NMVOC-utslipp kom i 2002 fra fordampning ved lasting og lagring av råolje offshore. SFT har gitt pålegg om å redusere disse utslippene betydelig. Tiltakene skal gjennomføres i perioden 2003-2007.

De planlagte tiltakene for å redusere utslipp fra oljelasting og lagring vil også medføre at Norge klarer å oppfylle sin forpliktelse i Gøteborgprotokollen. I henhold til denne skal de norske utslippene av NMVOC ikke overstige 195 000 tonn i 2010.

Utslipp av NMVOC. 1990-2002. 1 000 tonn

Utslipp av NOX er største utfordring

Ifølge Gøteborgprotokollen er Norge forpliktet til å redusere utslippene av nitrogenoksider (NOX) til 156 000 tonn i 2010. Dette tilsvarer en nedgang på 27 prosent i forhold til 2002-nivået.

I 2002 sank utslippene av NOX med 3 prosent i forhold til 2001. Kildene som bidrar mest til nedgangen, er veitrafikk, olje- og gassvirksomheten offshore og prosessindustrien.

NOX-utslippene fra veitrafikken synker til tross for at trafikken øker sterkt. Dette skyldes effekten av vedtatte avgasskrav, som for eksempel at andelen biler med katalysator fortsatt øker. Dette veier opp for veksten i trafikkarbeidet.

Videre har det vært mindre fakling av naturgass på sokkelen i 2002. Dette gir reduserte utslipp. Fakling vil si avbrenning av gass uten å utnytte energien i gassen, noe som vanligvis gjøres av sikkerhetsmessige grunner. Utslippene i deler av prosessindustrien har gått ned blant annet som en følge av redusert produksjon og nedleggelser.

Det er også områder hvor NOX-utslippene stiger. Økt bruk av naturgass til elektrisitetsproduksjon på olje- og gassinstallasjoner på kontinentalsokkelen gir høyere utslipp. Dette skyldes økt samlet produksjon av olje, gass og kondensat.

Utslipp av nitrogenoksider. 1990-2002. 1 000 tonn

Sjøfart bidro mest til NOX-utslippene

Utslippene fra sjøfart har holdt seg på om lag samme nivå fra 1990 og fram til i dag. Innenriks sjøfart og fiske stod for 40 prosent av NOX-utslippene i Norge i 2002. Veitrafikk bidro med 21 prosent, og olje- og gassvirksomheten på sokkelen 21 prosent, mens 10 prosent av utslippene skyldes prosesser og forbrenning innenfor industrien. Utenriks sjøfart og luftfart er holdt utenom den offisielle statistikken over NOX-utslipp, fordi disse ikke omfattes av internasjonale miljøforpliktelser.

Ammoniakkutslippene lavere enn forpliktelsen

Norges utslipp av ammoniakk ligger nå innenfor det nivå vi i Gøteborgprotokollen er forpliktet oss til å holde oss innenfor i 2010. Nye beregninger viser at nivået på de norske utslippene av ammoniakk nå er 10 prosent lavere enn tidligere beregninger viste.

De nye oppdaterte beregningene viser likevel at utslippene av ammoniakk økte med 9 prosent i perioden 1990-2002 til 22 200 tonn. I 2002 gikk imidlertid utslippene ned med 2 prosent i forhold til året før. Norge er i Gøteborgprotokollen forpliktet til å holde seg innenfor et utslippstak på 23 000 tonn fra 2010 ( Les mer ). Jordbruk stod for 89 prosent av utslippene i 2002, bensinbiler 9 prosent, mens prosessutslipp fra industrien utgjorde 2 prosent dette året.

Ammoniakk var overestimert

I henhold til Langtransportkonvensjonen skal alle tidsserier med utslippstall beregnes på nytt årlig for å ta hensyn til ny kunnskap, og for å rette eventuelle feil. Norges landbrukshøgskole har i samarbeid med SSB forbedret beregningsmodellen for ammoniakkutslipp fra jordbruket. Dette har ført til at utslippene nå blir omtrent 10 prosent lavere i perioden 1990-2002 enn tidligere beregnet. Årsaken til endringene i beregningene er at det er tatt inn ny kunnskap om hvor mye ammoniakk som slippes ut i ulike prosesser. SSB gjennomførte en detaljert gjødselundersøkelse i 2000 som ga informasjon om blant annet lagring og spredning av husdyrgjødsel. Denne informasjonen er koblet til nye og bedre utslippsfaktorer, og gir derfor i sum sikrere utslippstall. Videre er det funnet en feil i modulen som beregnet ammoniakkutslipp fra mineralgjødsel.

Utslipp av ammoniakk. 1990-2002. 1 000 tonn

Utslippstak i 2010 ifølge Gøteborg-protokollen.
Status 2002. Tonn (prosent)
Komponent Utslipp i 1990 Utslipp i 2002 Mål i 2010
Nitrogenoksider  223 725  212 978          156 000
NMVOC  294 395  344 903  195 000
Svoveldioksid (SO2) 52 295 22 074 22 000
Ammoniakk (NH3) 20 375 22 244 23 000

2003-tallene snart klare

I dag legges det også fram nye tall for utslipp til luft av klimagasser og miljøgifter. Lenke til artiklene finnes nedenfor. 1. april blir det presentert foreløpige landstall for utslipp til luft for 2003. Kommunetall for klimagasser 1991, 1995, 2000 og 2001 og for andre gasser 2001 presenteres 1. mars.

Les mer om de internasjonale miljøavtalene Norge har underskrevet på dette området.

Andre artikler om samme tema:

SSB 13.02.2004: Opp og ned siden 1996

SSB 13.02.2004: Tungmetallene på rett vei

Tabeller i Statistikkbanken

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB