31639_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31639
NOx-utslippene må reduseres kraftig
statistikk
2003-02-14T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2000, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

NOx-utslippene må reduseres kraftig

Norge må gjennomføre store utslippsreduksjoner innen 2010 hvis forpliktelsene i Gøteborg-protokollen skal overholdes. Utslippene av nitrogenoksider gikk svakt ned i 2001, mens NMVOC-utslippene økte. Utslippene av disse stoffene må reduseres med henholdsvis 30 og 50 prosent innen 2010.

Tall for 2001 presenteres nå for første gang på et detaljert nivå. Resultatene fra de nye beregningene er i samsvar med de foreløpige nasjonale tall for totale utslipp i 2001 som ble presentert i mars i fjor.

Nitrogenoksider tilbake 1 prosent

I 2001 sank utslippene av nitrogenoksider (NOX) med 1 prosent i forhold til 2000. Først og fremst skyldes reduksjonen reduserte utslipp fra fakling av naturgass på sokkelen (fakling vil si avbrenning av overskuddsgass uten å utnytte energien i gassen), fra produksjon av ferrolegeringer og fra innenriks sjøfart. I alle disse tre tilfellene kommer størstedelen av nedgangen som en følge av redusert aktivitetsnivå, og ikke som et resultat av utslippsreduserende teknologi. Det fakles mindre på olje- og gassinstallasjonene, mens lavkonjukturen i deler av industrien fører til at flere ferrolegeringsprodusenter produserer mindre enn før og dermed har lavere utslipp. SSBs beregninger tyder på at brenselsforbruket i innenriks sjøfart har gått ned, med en påfølgende utslippsreduksjon, men det er knyttet spesielt store usikkerhet til disse beregningene.

Det er også områder hvor NOX-utslippene øker. Økt bruk av naturgass til elektrisitetsproduksjon på olje- og gassinstallasjoner på kontinentalsokkelen gir høyere utslipp, og treforedlingsindustriens tungoljeforbruk økte og ga større NOX-utslipp.

Svakt økte NOx-utslipp fra veitrafikk, men neppe reelt

De samlede utslippene av NOX fra veitrafikk gikk opp med nesten 0,5 prosent i 2001. Dette kommer til tross for fortsatt økning i antallet bensinbiler med katalysatorer, som reduserer utslippene kraftig fra det enkelte kjøretøy. Noe av årsaken ligger i at tallene for 2000 er kunstig høye siden en lagereffekt for diesel på grunn av endrede avgifter fra 1.1.2000 førte til et kunstig høyt beregnet utslipp. Tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at det i 2001 var en økning i antall kjørte kilometer på norske veier på 2,4 prosent. Salget av bilbensin økte med nær 4 prosent i 2001, mens dieselsalget steg 8 prosent. Det var fortsatt ikke mer enn 64 prosent av de bensindrevne personbilene som hadde katalysator i 2001.

NOx-utslippene fra dieselkjøretøyer økte med 5 prosent i 2001. Sammenligner vi derimot med 1999, er det 9 prosent nedgang i utslippene. For bensinkjøretøy var det 17 prosent nedgang i samme periode.

Utslipp av nitrogenoksider. 1990-2001. Tonn

Utslipp av NMVOC. 1990-2001. Tonn

NOx-utslippene må ned 29 prosent

I 2001 ble det sluppet ut 221 000 tonn NOX i Norge. Dette er en marginal nedgang i forhold til 1990-nivået som var på 224 000 tonn. I tiden fram til 2010 må imidlertid NOX-utslippene reduseres til 156 000 tonn eller 29 prosent i forhold til 2001-nivået hvis Norge skal overholde Langtransportkonvensjonens Gøteborg-protokoll (se avsnitt lenger nede). Norge er allerede nå forpliktet til å overholde Sofia-protokollen fram til 2010. I henhold til denne skal Norge stabilisere NOx-utslippene under 1987-nivå fra og med 1994. Denne forpliktelsen klarte vi ikke i perioden 1996-1999, mens utslippene i 2000 og 2001 derimot var brakt ned til et nivå innenfor rammen av Sofia-protokollen.

Sjøfart bidro mest til NOX

Innenriks sjøfart og fiske utgjorde 39 prosent av NOX-utslippene i Norge i 2001. Veitrafikk stod for omtrent 22 prosent, mens olje- og gassvirksomheten på sokkelen stod for 20 prosent. Nær 10 prosent av utslippene skyldes prosesser og forbrenning innenfor industrien. Under 1 prosent av utslippene skyldes boligoppvarming. Utenriks sjøfart og luftfart er holdt utenom disse tallene, siden disse ikke omfattes av internasjonale miljøforpliktelser.

Utslippstak i 2010 ifølge Gøteborg-protokollen. Status 2001. Tonn (prosent)
Komponent 2000-2010 Utslipp i 1990 Utslipp i 2001 Mål i 2010 Nødvendig reduksjon i forhold til 2001
NOX  223 523  220 731  156 000 65 000 tonn (29 prosent)
SO2 51 883 24 754 22 000 3 000 tonn (11 prosent)
NMVOC  294 393  375 813  195 000 181 000 tonn (48 prosent)
NH3 22 589 24 639 23 000 2 000 tonn (7 prosent)

NMVOC-utslipp må ned 48 prosent

I henhold til Gøteborg-protokollen skal utslippene av flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) ikke overstige 195 000 tonn i 2010. I forhold til utslippene i 2001 må NMVOC-utslippene nesten halveres de neste åtte årene for at Norge skal klare denne forpliktelsen. I tillegg er Norge i Geneve-protokollen fra 1991 forpliktet til å stabilisere NMVOC-utslippene på 1988-nivå fra 1999. Denne forpliktelsen overholder ikke Norge per i dag.

Oljelasting ansvarlig for halvparten

59 prosent av Norges NMVOC-utslipp kommer i dag fra fordampning ved lasting og lagring av råolje offshore. SFT har gitt pålegg om å redusere disse utslippene betydelig fra 2005. Utslipp fra løsemidler og bensinkjøretøyer stod også for en vesentlig andel av utslippene (til sammen 19 prosent). Utslipp fra bensinkjøretøy ble redusert med 10 prosent i 2001 som følge av strengere avgasskrav.

Utslipp av ammoniakk. 1990-2001. Tonn

Ammoniakkutslippene ned

I Gøteborg-protokollen er Norge forpliktet til ikke å slippe ut mer enn 23 000 tonn ammoniakk (NH3) i 2010. For 2001 er utslippet beregnet til nær 25 000 tonn. Det gjøres for tiden et arbeid for å kunne utføre sikrere beregninger av NH3-utslippene. Dette vil sannsynligvis medføre at utslippene vil beregnes å være noe lavere.

Landbruket står for mer enn ni tideler av ammoniakkutslippet i Norge. Landbruksutslippet stammer først og fremst fra husdyrgjødsel, men bruk av kunstgjødsel bidrar også. I 2001 gikk ammoniakkutslippet tilbake med 3 prosent sammenlignet med året før.

CLRTAP og Gøteborg-protokollen

I 1979 ble det inngått en konvensjon om langtransportert luftforurensning (CLRTAP). I dag omfatter konvensjonen protokoller der landene forplikter seg til å redusere utslippene av svoveldioksid, nitrogenoksider, flyktige organiske forbindelser, ammoniakk, POP (persistente organiske forbindelser) og tungmetaller. I Gøteborg ble det i 1999 undertegnet en ny protokoll som dekker ulike typer langtransporterte, forurensende stoffer under ett. Gøteborg-protokollen inkluderer SO2, NOX, NH3 og flyktige organiske komponenter (NMVOC). For de enkelte land er det forhandlet fram individuelle utslippsmål basert på naturens tålegrense for sur nedbør og bakkenær ozon.

Andre nyheter ....

Nå er det også publisert to andre artikler om utslipp til luft:

Utslipp av klimagasser i Norge 1990-2001

Utslipp av miljøgifter i Norge. 1990-2001

...og kommende nyheter

Utslippstallene for 2002 publiseres på www.ssb.no 27. mars i år. I uke 12 legges tall for utslipp i alle norske kommuner for 2000 ut på web. For klimagasser vil tallene dekke 1991, 1995 og 2000.

Beregningene er gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT).

Figurer og tabeller

SSB har tidligere hatt egne sider for utslipp til luft med en rekke forskjellige tabeller og figurer. Disse sidene vil bli oppdatert senere i vinter. Her følger et utvalg av de viktigste tabellene:

Tabeller: