231901_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/aar-endelige
231901
Fortsatt for høyt ammoniakkutslipp
statistikk
2015-12-18T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false
Statistikk over utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere fra 1990 (1980) og fremover. Omfatter NOX, SO2, NH3, NMVOC og CO, og har flere detaljerte inndelinger.

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2014, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt for høyt ammoniakkutslipp

Norge har nådd sine internasjonale forpliktelser om reduserte utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, bortsett fra for ammoniakk. Jordbruket står for det meste av ammoniakkutslippene, som har vært forholdsvis stabile siden 1990.

Utslipp av NOX, SO2, NH3, NMVOC og CO. 1 000 tonn1
2014Endring i prosent
Siden 19902013 - 2014
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Nitrogenoksid (NOX)142-26,2-7,3
Svoveldioksid (SO2)17-68,1-0,2
Ammoniakk (NH3)266,4-1,9
Flyktige organiske forbindelser (NMVOC)139-52,32,4
Karbonmonoksid (CO)244-67,4-7,8

Dette viser de siste beregningene for 2014, som gir mer detaljert informasjon om fordelingen av utslipp etter kilde og næring. Utslippene for 2014 er justert noe ned i forhold til de foreløpige tallene som ble publisert i mai 2015.

Ikke i mål med ammoniakkutslippene

Utslipp av ammoniakk kan føre til forsuring og overgjødsling av vann og vassdrag. Gjennom den reviderte Gøteborgprotokollen har Norge forpliktet seg til å redusere ammoniakkutslippene med 8 prosent i forhold til nivået i 2005, innen 2020. I 2014 var utslippet i underkant av 26 000 tonn. Det er 5 prosent lavere enn i 2005, og dermed 3 prosent over målet for 2020.

Nedgangen i ammoniakkutslippene siden 2005 skyldes reduserte utslipp fra veitrafikk og jordbruk. Sistnevnte er viktigste kilde og står for rundt 90 prosent av de totale ammoniakkutslippene. Utslippene fra jordbruk har ligget forholdsvis stabilt på mellom 22 000 og 25 000 tonn i hele perioden siden 1990. Det aller meste av dette kommer fra lagring og spredning av husdyrgjødsel.

Stadig lavere NOX-utslipp fra skip og båter

Utslippene av nitrogenoksider har gått kraftig ned de siste årene. Det skyldes i stor grad innføringen av NOX-avgiften i 2007. Avgiften har særlig bidratt til lavere utslipp fra sjøfart, som følge av innfasing av motorteknologi med bedre og renere forbrenningsprosesser og renseutstyr, som for eksempel katalysatorer. Sammen med lavere drivstoff-forbruk bidro dette til en reduksjon i de samlede utslippene også i 2014. Totalt 142 000 tonn NOX ble sluppet ut i 2014, hele 7,3 prosent mindre enn året før. Nedgangen gjorde at Norge allerede i 2014 oppnådde utslippsmålet for 2020.

Liten oppgang i utslippene av NMVOC

Det ble sluppet ut om lag 139 000 tonn NMVOC i 2014, som er en oppgang på 2,4 prosent fra året før. Utslippet var likevel godt innenfor rammene av dagens utslippsforpliktelser, men 6 prosent mer enn forpliktelsene for 2020. Bruk av produkter som inneholder NMVOC og olje- og gassutvinning var de største utslippskildene og stod til sammen for drøyt 64 prosent av utslippene i 2014.

Oppgangen fra 2013 skyldes primært økt forbruk av naturgass på sokkelen. Utslippene fra olje- og gassutvinning var imidlertid bare en sjettedel av utslippene i 2001, da de var på sitt høyeste. Utslippene fra produktbruk har endret seg lite i samme periode.

Uendrede svovelutslipp

Utslippene av svoveldioksid var rett under 17 000 tonn i 2014. Det er bare en tredel av utslippsnivået i 1990 og godt under utslippsmålet på om lag 22 000 tonn for 2020. Den kraftige reduksjonen skyldes nedgang i prosessutslippene, særlig innen metallindustri og kjemisk industri, og mindre bruk av tungolje i industrien. De siste årene har utslippene vært omtrent uendret. Industri og bergverk er fortsatt viktigste utslippskilde, og står for nesten 70 prosent av svovelutslippene.

Mindre kullos (CO) fra oppvarming

I likhet med svovelutslippene, var utslippene av kullos i 2014 bare en tredel av utslippene i 1990. Nedgangen siste året var på så mye som 7,8 prosent. Varmt vær i 2014 gav mindre behov for oppvarming i norske husholdninger, og bidro dermed til lavere kullosutslipp enn året før.

Reduserte utslipp av forsurende gasser

Det samlede utslippet av de forsurende gassene NOX, SO2 og NH3, målt i syreekvivalenter, gikk ned med 5 prosent sammenliknet med året før, og 29 prosent fra nivået i 1990. Det er svovelutslippene som har gått kraftigst ned fra 1990, men etter 2007 har NOX-utslippene avtatt betydelig. Utslippene av ammoniakk har endret seg lite siden 1990.

Norge forplikter seg til utslippsreduksjonerÅpne og lesLukk

I EU-direktiv 2001/81/EF (NEC), som gjennom EØS-avtalen også gjelder for Norge, forplikter landene seg til å gjennomføre omtrent de samme utslippsreduksjonene som i Gøteborgprotokollen .

Avgrensningen av hvilke utslipp som skal regnes som norske, er litt annerledes i Gøteborgprotokollen enn i Statistisk sentralbyrås (SSB) utslippsstatistikk. Forskjellen gjelder flytrafikk, hvor SSBs utslippsstatistikk omfatter alle utslipp fra innenriks flyvninger, mens Gøteborgprotokollen omfatter kun landing og take-off, men da inkludert utenriks flyvninger med både norske og utenlandske selskap. Utslippene av NOX blir om lag 1 prosent lavere beregnet etter Gøteborgprotokollen enn i SSBs statistikk, mens for de andre gassene er forskjellen mindre.

Bilprodusentenes juks med målinger av NOX-utslipp har ikke betydning for SSBs beregningsmetoderÅpne og lesLukk

Høsten 2015 ble det kjent at målte nivåer av NOX-utslipp fra biler har vært mye lavere under laboratorietesting enn ved reell kjøring. Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter utslippsfaktorer for NOX som delvis er utviklet på bakgrunn av laboratorietester, men disse benytter kjøresykluser som ligner mer på reell kjøring enn typegodkjenningstestene som brukes i EUs euroklassesystem. Ifølge de som produserer SSBs utslippsfaktorer (ERMES: www.ermes-group.eu/) ligger ikke utslipp av NOx per kilometer ved reell kjøring betydelig høyere enn utslippsfaktorene SSB benytter, og de vil ikke bli endret før eventuelt nye utslippsfaktorer er utviklet.