215744_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/aar-forelopige
215744
Norge klart under utslippsmålet for nitrogenoksider
statistikk
2015-05-07T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false
Statistikk over utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere fra 1990 og fremover. Nedgangen i utslipp av nitrogenoksider fortsatte i 2014.

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norge klart under utslippsmålet for nitrogenoksider

Nedgangen i utslipp av nitrogenoksider (NOx) fortsatte i 2014 etter at Norge året før klarte å nå de internasjonale utslippsforpliktelsene for nitrogenoksider. Utslippene falt med 5,4 prosent og var i 2014 mer enn 8 000 tonn under forpliktelsen på 156 000 tonn.

Utslipp av NOX, SO2, NH3, NMVOC og CO. 1 000 tonn1
2014Endring i prosent
Siden 19902013 - 2014
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Nitrogenoksid (NOX)148-23,0-5,4
Svoveldioksid (SO2)17-68,1-2,4
Ammoniakk (NH3)2710,0-1,7
Flyktige organiske forbindelser (NMVOC)140-52,03,7
Karbonmonoksid (CO)247-66,9-5,6

De foreløpige beregningene viser at denne nedgangen først og fremst skyldtes mindre utslipp fra kysttrafikk og fiskeri, men også andre aktiviteter har hatt noe nedgang. Spesielt har det vært mye mindre utslipp av NOx fra bruk av diesel knyttet til offshore-virksomhet, hvor det totalt sett har vært en nedgang i utslippene på 1 800 tonn. Til tross for at dieselsalget økte i 2014, gikk utslippene fra diesel brukt til kjøretøy ned fra 2013. Dette henger sammen med bedre og renere forbrenning i nye dieselmotorer.

Liten nedgang i svovelutslipp

Utslippene av svoveldioksid (SO2) fortsatte en langvarig trend med nedgang og var i 2014 rundt 2,4 prosent lavere enn i 2013. I Gøteborg-protokollen har Norge forpliktet seg til å slippe ut maksimalt 22 000 tonn svoveldioksid i 2020, og med et utslipp på 16 700 tonn var Norge i 2014 godt under dette målet. Nedgangen fra 2013 skyldes først og fremst reduserte utslipp fra treforedling, kysttrafikk og fiske. En økning i utslipp av svoveldioksid fra metallproduksjon gjorde at nedgangen ble noe redusert.

Mindre ammoniakkutslipp fra jordbruket

Det totale utslippet av ammoniakk (NH3) gikk ned med 1,7 prosent fra foregående år og var i 2014 på om lag 26 800 tonn. Dette er over 16 prosent høyere enn det utslippsmålet som Norge har forpliktet seg til. Jordbruk står for 92 prosent av ammoniakkutslippene i Norge, og nedgangen i 2014 skyldtes hovedsakelig færre husdyr.

Varmt vær bidro til mindre utslipp av kullos (CO)

2014 var et varmere år enn 2013, og det medførte mindre behov for oppvarming i norske husholdninger. Utslippene fra oppvarming i husholdningene står for en stor andel av kullos-utslippene, og med en nedgang på rundt 10 prosent i 2014 bidro det til at de totale utslippene av kullos i Norge var nesten 6 prosent lavere enn i 2013. I tillegg førte også en kraftig nedgang i utslippene fra bensindrevne biler til lavere utslipp.

Økte utslipp av NMVOC-gasser

Økte utslipp av NMVOC-gasser i offshore-næringen bidro sterkt til at Norge slapp ut nesten 4 prosent mer i 2014 enn forgående år. Utslippene på 140 000 tonn er fortsatt 28 prosent lavere enn de maksimalt 195 000 tonnene som Norge er forpliktet til å holde seg innenfor.

Foreløpige tall

Tallene som presenteres i denne artikkelen er foreløpige og vil bli revidert i desember 2015. Da publiseres også tabeller med mer detaljerte kilde- og næringsfordelte utslipp.

Norge forplikter seg til utslippsreduksjonerÅpne og lesLukk

I EU-direktiv 2001/81/EF (NEC), som gjennom EØS-avtalen også gjelder for Norge, forplikter landene seg til å gjennomføre omtrent de samme utslippsreduksjonene som i Gøteborgprotokollen .

Avgrensningen av hvilke utslipp som skal regnes som norske, er litt annerledes i Gøteborgprotokollen enn i Statistisk sentralbyrås (SSB) utslippsstatistikk. Forskjellen gjelder flytrafikk, hvor SSBs utslippsstatistikk omfatter alle utslipp fra innenriks flyvninger, mens Gøteborgprotokollen omfatter kun landing og take-off, men da inkludert utenriks flyvninger med både norske og utenlandske selskap. Utslippene av NOX blir om lag 1 prosent lavere beregnet etter Gøteborgprotokollen enn i SSBs statistikk, mens for de andre gassene er forskjellen mindre.

Endringer i utslippsberegningene påvirker resultatene tilbake i tidÅpne og lesLukk

Beregningene av utslipp av NOx, NMVOC, CO og NH3 for traktorer og anleggsmaskiner er endret for alle år. Dette gir betydelig reduserte utslipp for nesten alle år for NOx, CO og MNVOC, mens utslippene av NH3 har økt.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB