Økt oppfyllelse av rensekravene

Publisert:

Av de over 4,6 millioner innbyggerne som i 2018 var tilknyttet et avløpsanlegg, 50 pe eller større, så hørte 61 prosent av dem inn under et anlegg som oppfylte rensekravene. Det er 3 prosentpoeng flere enn året før.

Avløpstatistikken viser samtidig at 32 prosent av innbyggerne tilknyttet avløpsanlegg på 50 personekvivalenter (pe) eller større, ikke oppfylte rensekravene, og at 7 prosent av tilknytningen hadde ukjent oppfyllelse (skyldes manglende grunnlagsdata).

Oppfyllelse av rensekravene er en sentral del av driften av et avløpsanlegg. Myndighetene setter derfor krav til funksjonaliteten til de ulike renseanleggene, i hovedsak av miljømessige og hygieniske årsaker.

Figur 1. Oppfyllelse av rensekrav for innbyggere tilknyttet store avløpsanlegg (50 pe eller mer). Fylke. 2018. Antall tilknyttede innbyggere

Rensekrav oppfylt Rensekrav ikke oppfylt Oppfyllelse av rensekrav ukjent
Finnmark Finnmárku 45293 9318 9869
Troms Romsa 50925 80952 11182
Nordland 92367 38351 58231
Trøndelag 263026 87440 18562
Møre og Romsdal 118040 27557 68504
Sogn og Fjordane 41424 19569 12529
Hordaland 192485 186773 43321
Rogaland 89017 302687 25596
Vest-Agder 55364 105605 9726
Aust-Agder 75352 26506 1092
Telemark 92673 22461 32897
Vestfold 109427 116873 970
Buskerud 56863 173005 5390
Oppland 59530 66313 5131
Hedmark 97986 34957 4767
Akershus og Oslo 1204903 84050 3764
Østfold 163668 110110 73

Oppfyllelse av krav for kommune versus fylke

I tilknytning til statistikken på oppfyllelse av rensekrav finnes også mer detaljerte sammenstillinger av anlegg som hører inn under henholdsvis kapittel 13 og 14 i Forurensningsforskriften.

Forskjellen på kapittel 13- og 14-anlegg

Kommunen er forurensningsmyndighet for kapittel 13-anleggene iht. Forurensningsforskriften, mens kapittel 14 hører inn under fylkesmannens ansvarsområde. Bakgrunnen for skillet ligger i størrelsen på tettbebyggelsen som avløpsanleggene mottar avløp fra.

Kapittel 13 gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2000 pe til ferskvann/elvemunning eller mindre enn 10.000 pe til sjø. Kapittel 14 derimot gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp større enn eller lik 2000 pe til ferskvann/elvemunning eller større enn 10.000 pe til sjø.

Utslipp av sanitært avløpsvann fra avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe holdes utenom både kapittel 13 og 14 (egen forskriftshjemmel for akkurat disse utslippene).

Av totalt 2 717 avløpsanlegg 50 pe eller større hører 2 374 av dem inn under kapittel 13 («små tettbebyggelser») og 343 utgjør kapittel 14-anlegg («store tettbebyggelser»). Generelt er rensekravene noe strengere for kapittel 14-anleggene.

Resultatet for kapittel 13-anleggene i forhold til oppfyllelse, ikke oppfyllelse og ukjent oppfyllelse var henholdsvis 58, 21 og 21 prosent av innbyggertilknytningen, mens for kapittel 14 var resultatet 62, 35 og 4 prosent. Oppfyllelsen av rensekrav for kapittel 13-anleggene var dermed noe lavere enn kapittel 14, samtidig som en betydelig større andel havner i kategorien «ukjent oppfyllelse».

63 prosent tilknyttet anlegg med høygradig rensing

I 2018 var 63 prosent av landets innbyggere tilknyttet høygradige renseanlegg, det vil si at avløpsvannet renses biologisk og/eller kjemisk.

Figur 2. Andel av befolkingen tilknyttet ulike typer avløpsanlegg. Fylke. 2018

Store anlegg med høygradig rensing Store anlegg med mekanisk, naturbasert eller annen type rensing Store anlegg med direkte utslipp (urenset) Små anlegg (under 50 pe) - minirenseanlegg Små anlegg (under 50 pe) - slamavskiller, tett tank eller kunstig våtmark ("septik") Små anlegg (under 50 pe) - annen rensing Små anlegg (under 50 pe) - direkte utslipp (urenset)
Finnmark Finnmárku 5891 43407 15182 112 11932 8 2018
Troms Romsa 6867 129090 7102 182 38712 3 4225
Nordland 4368 149439 35142 783 68202 130 6112
Trøndelag 101933 265531 1564 2341 74760 4627 1079
Møre og Romsdal 15720 179752 18629 230 54067 216 2555
Sogn og Fjordane 16099 53869 3554 540 35061 11 4596
Hordaland 242376 164061 16142 4219 88557 275 2178
Rogaland 274385 137093 5822 1907 37486 143 1132
Vest-Agder 153038 17657 0 2712 19025 218 297
Aust-Agder 100160 2790 0 1275 19255 175 397
Telemark 147460 571 0 1396 27448 181 561
Vestfold 226930 340 0 3664 23650 49 0
Buskerud 231215 4043 0 2123 38531 197 58
Oppland 129060 1914 0 1088 63157 382 44
Hedmark 129740 7970 0 1448 56052 2537 643
Akershus og Oslo 1292682 35 0 14396 29954 3572 556
Østfold 273821 30 0 11819 16466 691 57
Resten av landet 667639 1122242 103137 10314 408777 5413 23895
Nordsjøfylkene 2684106 35350 0 39921 293538 8002 2613
Hele landet 3351745 1157592 103137 50235 702315 13415 26508

Høygradig rensing, i motsetning til mekanisk avløpsrensing, innebærer en større evne til å rense ut forurensende stoffer fra avløpsvannet før utslipp ved renseanleggene. Spesielt gjelder dette fosfor og organisk materiale, men også andre typer forurensning.

22 prosent av innbyggerne var tilknyttet mekanisk eller annen type rensing, 2 prosent hadde urensede utslipp, mens de resterende 13 prosentene av befolkningen var tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 pe) med dels varierende type rensing.

1 008 tonn fosfor i 2018

For landet sett under ett er utslippene av fosfor fra kommunale avløpsanlegg, som er på 50 pe eller større, beregnet til 1 008 tonn i 2018. Målt per tilknyttet innbygger utgjør dette utslippet 0,22 kilo fosfor per år.

Figur 3

Figur 3. Totalt utslipp av fosfor (tonn TOT-P) og utslipp per tilknyttet innbygger (kg/innbygger) for ulike kyststrekninger. 2018

Dersom vi også legger til estimert utslipp fra lekkasje på ledningsnettet (149 tonn) og små anlegg (344 tonn), utgjør totalen fra avløpssektoren om lag 1 500 tonn fosfor. Til sammenligning viser SSBs gjødselundersøkelse at det i form av mineral- og husdyrgjødsel i 2013 ble tilført 15 200 tonn fosfor på norske jordbruksareal. I en ideell verden med bedre ressursutnyttelse, ville dermed dagens fosforutslipp fra norsk avløpssektor ha dekt litt i underkant av 10 prosent av fosforbehovet i norsk landbruk.

Renseeffekten på norske avløpsanlegg i 2018 er i snitt beregnet til 66 prosent av tilført mengde fosfor. Regionalt er renseeffekten generelt høyere i fylkene på Østlandet og i Trøndelag, hvor rensekravene også er strengere og resipientkapasiteten mindre ovenfor kloakk- og avløpsforurensninger.

Faktaside

Kontakt