94 prosent av vannverkene har beredskapsplan

Publisert:

Endret:

I 2018 hadde 94 prosent av de cirka 1 100 kommunale vannverkene en beredskapsplan for ulike typer «uønskede hendelser». 38 prosent av dem har utført beredskapsøvelse i løpet av året, og 55 prosent har oppdatert beredskapsplanen sin.

Eksempler på uønskede hendelser kan være akutt forurensning av drikkevannet, tørke, flom, svikt i hygienisk barriere eller annen teknisk svikt. 

Når det gjelder vannverk og beredskapsplan, er det hovedsakelig de minste vannverkene som ikke har en beredskapsplan. Dette er for øvrig naturlig siden det i drikkevannsforskriften kun settes krav om beredskapsplan for vannverk som har en vannproduksjon på 10 kubikkmeter per døgn eller mer, eller som forsyner én eller flere sårbare abonnenter (for eksempel sykehus).

Rent drikkevann til alle?

I 2018 fikk 98 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning drikkevann av tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder E.coli-bakterier.

Samtidig fikk i overkant av 99 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning vann med tilfredsstillende vannkvalitet med tanke på farge, mens 98 prosent hadde vann med tilfredsstillende surhetsgrad (pH). Dette er på samme nivå som året før for både farge og pH, viser statistikken over kommunal vannforsyning.

Figur 1

Figur 1. Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende resultat for E.coli, farge og pH. Prosent. 2018

Én av tre liter drikkevann forsvinner

Det ble sendt 700 millioner kubikkmeter vann fra kommunale vannverk gjennom drikkevannsnettet i 2018. Det er beregnet at omtrent hver tredje liter av dette forsvant gjennom lekkasjer i rørnettet på vei til vannkranen.

Lekkasjetapet på 30 prosent tilsvarer om lag 4,3 kubikkmeter med vann per meter ledningsnett. Dette har ligget relativt stabilt på samme nivå de seneste ti årene, ifølge KOSTRA-tallene.

Til sammenligning går 43 prosent av vannet til hus og hjem, og cirka 2 prosent brukes på hytta eller i fritidsboligen. For husholdningene gir dette et spesifikt vannforbruk per person på cirka 180 liter vann i døgnet.

Figur 2

Figur 2. Levert drikkevann fordelt på samfunnssektor (1 000 m³/år) og spesifikt vannforbruk i husholdningen (liter/person*dag). Fylke. 2018

For året 2019 er det beregnet at cirka 36 prosent av landets husholdningsabonnenter har installert vannmåler.

Omtrent 1 100 kommunale vannverk

Rundt 4,5 millioner av landets innbyggere var tilknyttet de omtrent 1 100 kommunale vannverkene i 2018 (vannverk som bare forsyner skoler og barnehager, er ikke tatt med her). 85 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene.

Dersom vi fordeler kommunalt tilknyttede innbyggere utover ledningsnettet, får vi en tilknyttingstetthet på om lag 93 personer per kilometer vannledning. Tar vi også med private vannverk, får vi rundt 4,7 millioner innbyggere fordelt på omkring 1 990 vannverk.

0,7 prosent av ledningsnettet fornyet¹

Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet vil for den enkelte kommune normalt variere en del fra år til år. Regnet som tre års glidende gjennomsnitt for landet er fornyelsesgraden 0,70 prosent for treårsperioden 2016-2018. Dette er omtrent på samme nivå som forrige treårsperiode (2015-2017).¹

Figur 3

Figur 3. Lengde drikkevannsnett fordelt på periode (kilometer) og 3-årig gjennomsnittlig fornyelse (prosent). Fylke. 2018

Gitt at dagens fornyelsestakt opprettholdes og ingen nylegging i årene framover vil finne sted, vil det ta nærmere 145 år å fornye hele det kommunale vannledningsnettet.¹

Det kommunale vannledningsnettet utgjør totalt i overkant av 48 800 kilometer i 2018 – tilsvarende 1,2 ganger jordens omkrets ved ekvator

Tre kvarter med avbrudd i vannforsyningen

For året 2018 er det beregnet at gjennomsnittlig årlig avbruddstid i kommunal vannforsyning for hver av oss ligger på rundt 46 minutter. Omkring 24 prosent av dette, eller vel 10 minutter, utgjør avbrudd som ikke er planlagt fra vannverkenes side.

Det er videre beregnet at det ble gjennomført i overkant av 4 000 lekkasjereparasjoner på ledningsnettet i 2018, tilsvarende litt i underkant av 1 lekkasjereparasjon per 10 kilometer.

¹ Tall rettet i avsnitt 5. juli 2019.

Kontakt