Det offentlige bruker mer på miljøvern

Publisert:

I 2017 brukte offentlig forvaltning over 34 milliarder kroner til miljøvern. Dette er 3 prosent mer enn året før, men en betydelig mindre økning sammenliknet med tidligere år.

For 2017 utgjorde kostnadene til miljøvern 2,1 prosent av de totale utgiftene i offentlig forvaltning. Totalt var de offentlige utgiftene på 1 623 milliarder kroner dette året.

Offentlige miljøvernutgifter – utvidelse av statistikk for miljøvernutgifter

Tall for offentlige utgifter til miljøvern presenteres for første gang 27. november 2018. Statistikken om offentlige miljøvernutgifter er en utvidelse av statistikk for miljøvernutgifter i SSB som tidligere kun omfattet miljøvernutgifter innen næringsområdene industri, bergverk og utvinning. Tallene har blitt utarbeidet som følge av utvidet rapporteringsplikt til Eurostat.

Statistikken om offentlige miljøvernutgifter skal følge nasjonalregnskapets prinsipper og har til hensikt å svare på ulike spørsmål knyttet til miljøvern.

Noen av spørsmålene denne statistikken skal prøve å gi svar på er:

  • Hvor mye bruker det offentlige på miljøvern og til hvilke formål?

  • Hvordan og hvilke områder mottar offentlig finansiering til miljøvern?

  • Hvilke økonomiske aktiviteter er oppstått som følge av miljøvern?

Generelt består miljøvernutgifter av de økonomiske ressursene knyttet til de aktivitetene og tiltakene som har til hensikt å beskytte, redusere og eliminere forurensning og forringelse av miljøet. Dette inkluderer alle aktiviteter og tiltak som skal bidra til å gjenopprette all skade som er påført miljøet. Tradisjonelt har dette vært kloakk/avløpsvann og avfallshåndtering, men har senere utviklet seg til langt flere tiltak og aktiviteter.

For mer informasjon om rapportering knyttet til offentlige miljøvernutgifter se Eurostats håndbok.

 

Figur 1. Totale miljøvernutgifter fordelt på miljøformål

Støy og vibrasjoner Jord og grunnvann Forskning og utvikling Biologisk mangfold Andre aktiviteter Luft/Klima Avfall Avløpsvann
2013 0.10 0.63 1.16 1.12 1.96 2.43 6.91 11.68
2014 0.11 1.01 1.06 1.42 2.23 2.27 7.50 13.72
2015 0.15 1.13 1.13 1.69 2.00 3.09 7.67 15.04
2016 0.14 1.20 0.99 1.64 2.13 2.80 8.30 16.01
2017 0.15 1.14 1.10 1.69 2.14 3.11 8.67 16.10

De kommunale utgiftene dominerer

Kommunale utgifter til avløpsvann og avfallshåndtering utgjorde størsteparten av de offentlige utgiftene til miljøvern. For 2017 sto disse for 72 prosent av de totale utgiftene, om lag 25 milliarder kroner og hvor kostnadene til vann og avløp var den desidert største (se tabell 1 under).

Ser man nærmere på de ulike utgiftspostene, sto investeringer i avløpsnettet for nesten 80 prosent av de totale miljøverninvesteringene i 2017. Siden 2013 har disse investeringene økt kraftig fra 4,4 milliarder kroner i 2013 helt til det nådde en topp i 2016 på 6,6 milliarder. I 2017 var tilsvarende investeringer i avløp på 6,3 milliarder.

Totale utgifter til kjøp av varer og tjenester relatert til miljøvern var i 2017 på 11,5 milliarder kroner. Også her dominerte miljøkategorien avløpsvann med 44 prosent, mens avfall sto for 41 prosent i 2017.

Halvparten av utgiftene til klimatiltak går til utlandet

Utgifter til klimatiltak, tiltak som i hovedsak skal redusere utslipp av klimagasser, er den største utgiftsposten sett bort fra avløpsvann og avfallshåndtering.

For 2017 utgjorde dette drøye 3 milliarder kroner og 9 posent av de totale offentlige utgiftene til miljøbeskyttelse. Halvparten av dette er klimatiltak i utlandet.

Tabell 1: Totale miljøvernutgifter fordelt på miljøformål

Til tabellen

Hva er forskjellen mellom miljøvernutgifter presentert her og under offentlige finanser?

Dette er første gang tall for offentlige miljøvernutgifter presenteres slik som i statistikk for miljøvernutgifter. Ved statistikk for offentlige forvaltnings inntekter og utgifter vises offentlige utgifter fordelt etter formål, hvor miljøvern et er av formålene. Det er flere likheter mellom disse statistikkene, men også noen ulikheter. Dette skal vi prøve å forklare nærmere her. Se også notatet Government expenditure on environmental protection and resource management for arbeid med offentlige miljøvernutgifter.

Årsaken til at det publiseres to ulike statistikker for offentlig miljøvern er at de har ulik hensikt, rapporteringsforpliktelser og presenteres i ulike sammenhenger.

Likhetene mellom de to statistikkene er at de tar utgangspunkt i samme datakilde, nemlig stats- og kommuneregnskapene, samt at de følger prinsippene og standardene i nasjonalregnskapet (ESA2010). Den største forskjellen ligger i hvordan de offentlige miljøvernutgiftene er klassifisert. Miljøvernutgiftene som rapporteres her under Natur og miljø baserer seg på regelverket til Eurostat/FN og klassifiseres etter standard for miljøvernaktiviteter (CEPA – Classification of Environmental Activities (Eurostat). Denne standarden har i utgangspunktet 9 hovedgrupper med noen undergrupper.

Miljøvernutgiftene som rapporteres under Offentlig forvaltning følger internasjonal standard for klassifisering av offentlig forvaltnings utgifter etter hovedformålet med utgiften (COFOG – Classification of the Functions of Government). I denne klassifikasjonen er det også 6 undergrupper som har miljøvern som formål. Det er en kobling mellom CEPA og miljøvernkategorien i COFOG, men den er ikke en-til-en.

En siste forskjell er hvordan tallene utarbeides. Tall fordelt etter miljøvernaktiviteter utarbeides gjennom detaljert analyse av stats- og kommuneregnskap for hvilke utgifter som er miljørelatert, hvor det er mulig å splitte en utgift hvis den innehar flere miljøvernsaktiviteter. Ved COFOG fordeles også utgiftene fra stats- og kommuneregnskap, men her er det ikke vanlig å splitte opp utgiftene – det vil si at hver utgift fordeles kun til ett formål.

 

Kontakt