Publikasjon

Notater 2014/44

Government expenditure on environmental protection and resource management

Denne publikasjonen er kun på engelsk

Åpne og les publikasjonen i PDF (1.3 MB)

Det er stor nasjonal og internasjonalt etterspørsel etter statistikk som setter miljø og økonomi i sammenheng. I 2012 ble EU-forordningen nr. 691/2011 om miljøøkonomiske regnskaper innlemmet i EØS-avtalen.

Som en del av EU-forordningen skal Norge blant annet rapportere data om regnskap for miljøvernutgifter fra og med 2017. Regnskap for miljøvernutgifter gir informasjon om utgifter til miljøvern for ulike deler av økonomien (offentlig sektor, næringsliv, husholdningene og transaksjoner med andre land). Med miljøvern menes her aktiviteter som har som formål å forhindre, redusere og fjerne forurensing og andre ødeleggelser av miljøet.

For å identifisere det offentliges utgifter til miljøvern ble det i 2014 gjennomført et prosjekt delvis finansiert av Eurostat. Rapporten «Government expenditures on environmental protection and resource management» presenterer arbeidet og resultatene av dette prosjektet.

Målene med prosjektet har vært å:

  • utvikle kriterier for å identifisere og klassifisere utgifter til miljøvern og ressursforvaltning innen offentlig sektor, og
  • utvikle metode for å identifisere disse utgiftene på årlig basis

Prosjektet tok utgangspunkt i data over offentlig forvaltnings utgifter gruppert etter den internasjonale standarden for klassifisering av offentlige utgifter (COFOG). Utgifter til miljøvern og ressursforvaltning ble så identifisert og klassifisert etter spesifikke miljøklassifiseringer,CEPA og CReMA. Foreløpige beregninger for 2013 er presentert i rapporten.

I tillegg til at statistikk på offentlig sektors utgifter til miljø er nødvendig for å oppfylle rapporteringskravene for regnskap for miljøvernutgifter er denne informasjonen også nødvendig i andre type miljøregnskaper, spesielt innen regnskap for ressursforvaltning (ReMEA) og miljørelaterte overføringer, som er områder under utvikling i Eurostat.

Resultatet av prosjektet er at Statistisk sentralbyrå nå kan oppfylle kravene for rapportering av miljøvernutgifter innen offentlig sektor i henhold til den nye EU-forordningen.

Forfattere: Sigrid Hendriks Moe og Trine H. Braathu

Les mer om publikasjonen