134351_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nri/aar
134351
Uendret makrobilde: Fortsatt høy disponibel inntekt og sparing for Norge
statistikk
2013-11-21T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nri, Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak, finansielle foretak, husholdninger, ideelle organisasjoner, produksjon, produksjonspris, driftsresultat, inntekter, sparing, sparerate, disponibel inntekt, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytteNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Reviderte nasjonalregnskapstall for årene 2011 og 2012 viser at disponibel inntekt og sparing for Norge var om lag som ved forrige publisering, mens sparingen i husholdningssektoren er revidert noe opp for begge årene.

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap2012

Statistikken vil fra 7. juni 2017 publiseres som Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap beskriver økonomiske transaksjoner for institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet. Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet oppdateres kvartalsvis i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendret makrobilde: Fortsatt høy disponibel inntekt og sparing for Norge

Reviderte tall for årene 2011 og 2012 viser at disponibel inntekt og sparing for Norge var om lag som ved forrige publisering. Sparingen i husholdningssektoren er imidlertid revidert noe opp for begge årene.

Utvalgte nasjonalregnskapsstørrelser. Millioner kroner
2012
Offentlig forvaltningForetakHusholdninger og ideelle organisasjonerNorge
BRUTTOPRODUKT, BASISVERDI453 2341 905 662241 2012 600 097
DRIFTSRESULTAT-303795 207125 384920 288
DISPONIBEL INNTEKT1 054 136241 6241 238 9272 534 687
SPARING433 386197 352106 618737 356
NETTO FINANSINVESTERING404 507-17 76328 901415 645

Statistisk sentralbyrå har revidert nasjonalregnskapstall for institusjonelle sektorer for 2011 og 2012. I revisjonen for 2011 er tall fra endelige realregnskap innarbeidet, og det er i hovedsak endringer herfra som gjenspeiler revisjonene. I revisjonen for 2012 er det innarbeidet enkelte nye kilder, samt nytt foreløpig årlig realregnskap. For mer informasjon om revisjoner i realregnskapet, se årlig nasjonalregnskap .

Hovedbildet er lite endret siden foreløpige tall ble publisert i mai. De reviderte tallene viser at disponibel inntekt for Norge var 2 366 milliarder kroner i 2011, en oppjustering på omtrent 10 milliarder kroner fra de foreløpige tallene. Revisjonen skyldes i hovedsak at Norge fikk et større bidrag fra netto formuesinntekter fra utlandet enn tidligere antatt. Etter revisjonene er sparing for Norge 643 milliarder kroner i 2011.

De reviderte foreløpige tallene for 2012 viser en sparing på 737 milliarder kroner. Det utgjør en mindre nedjustering fra forrige publisering. Sparingen for Norge var i 2012 fortsatt på det høyeste nivået siden 2008.

Disponibel realinntekt for Norge vokser

Etter et kraftig fall i 2009 økte disponibel realinntekt fra 2010 til 2012. Disponibel realinntekt økte med 5,6 prosent fra 2010 til 2011, noe som er en oppjustering på 0,5 prosentpoeng i forhold til tidligere publiserte nasjonalregnskapstall. Den tilsvarende veksten er imidlertid revidert noe ned i 2012, der disponibel realinntekt nå er beregnet til å øke med 4,7 prosent. Størstedelen av justeringene, både i 2011 og 2012, kommer fra endring i rente- og stønadsbalansen overfor utlandet. I 2011 var det hovedsakelig bedring i bytteforholdet overfor utlandet som følge av prisutviklingen på olje og gass, som bidro til den sterke veksten i disponibel inntekt. Også produksjonsveksten utenom petroleumsvirksomheten bidro klart. Det samme var tilfelle i 2012, der denne produksjonsveksten forklarer rundt 60 prosent av veksten i realinntekten.

Oppjustering av husholdningenes sparing og nettofinansinvesteringer

Sparing for husholdninger og ideelle organisasjoner for 2011 var 92 milliarder, en oppjustering med 6 milliarder kroner fra de foreløpige tallene. Det største bidraget til revisjonen kom fra avkastning på forsikringskrav, som ble oppjustert med 7 milliarder kroner. Spareraten er i tråd med dette justert opp fra 7,3 til 7,8 prosent. Spareraten i 2012 var på 8,6 prosent, om lag som ved forrige publisering.

Som en følge av at husholdningenes realinvesteringer er nedjustert med 7 milliarder kroner både i 2011 og 2012, er nettofinansinvesteringer i husholdninger og ideelle organisasjoner oppjustert for disse to årene. For mer om husholdningene, se kvartalsvis institusjonelt nasjonalregnskap .

Planlagte endringer i nasjonalregnskapsstatistikkeneÅpne og lesLukk

I november og desember 2014 publiseres nye reviderte tall for nasjonalregnskapet og tilhørende statistikker. Statistisk sentralbyrå følger internasjonale retningslinjer ved utarbeidelse av nasjonalregnskap og utenlandsstatistikker. Det er kommet nye internasjonale retningslinjer for disse statistikkene. Statistisk sentralbyrå arbeider nå for å implementere endringene, i tillegg til nye kilder for enkelte av statistikkene.