Økonomiske analyser: 5/2013

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (4.7 MB)

Artikler

 • Konjunkturtendensene

  Etter flere kvartaler med nedgang i BNP har den økonomiske aktiviteten i euroområdet nå tatt seg litt opp.

 • Internasjonal økonomi

  Internasjonalt er den økonomiske veksten fortsatt moderat. I USA og Storbritannia har veksten tatt seg markert opp den siste tiden. Euroøkonomien har de to siste kvartalene så vidt begynt å vokse igjen, etter seks strake kvartaler med nedgang.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Veksten i BNP Fastlands-Norge har vært moderat de siste fire kvartalene. Konjunkturoppgangen som startet ved årsskiftet 2010/2011 stoppet opp mot slutten av 2012 og gjennom 2013 har veksten vært lavere enn trendveksten.

 • Boligpris- og kredittvekst forsterker hverandre

  Stigende gjeld og økende boligpriser påvirker hverandre gjensidig. Økte boligpriser i annenhåndsmarkedet stimulerer også bygging av nye boliger. Med et lite tidsetterslep demper dette boligprisveksten, og på lengre sikt også kredittveksten.

 • Hvem er de nye involverte fedrene?

  Dagens fedre bruker langt mer tid til ulønnet familiearbeid, såkalt husholdsarbeid, enn fedre på begynnelsen av 1970-tallet. Er dette en generell utvikling som omfatter fedre flest, eller har økningen har vært særlig stor blant bestemte grupper?

 • Virkninger av EUs energieffektiviseringsdirektiv for Norge

  EUs Energieffektiviseringsdirektiv skal sammen med andre virkemidler bidra til å redusere energibruken i EU. Direktivet er nå til vurdering for EØS-relevansen. Hvilke konsekvenser vil direktivet få for Norge?

 • Fra jordbruk til tjenester

  At norsk økonomi har gjennomgått store endringer de siste 100 årene blir særlig tydelig med nye beregninger for sysselsettingstall fordelt på næringer fra 1900 og 70 år frem i tid. Tjenesteandelen har økt fra 30 prosent i 1900 til 77 prosent i dag.

 • Reviderte nasjonalregnskapstall for 2011 og 2012: Uendret makrobilde

  Foreløpig tall for BNP for 2012 er revidert ned med 0,2 prosentpoeng, til en vekst på 2,9 prosent. BNP for Fastlands-Norge er uforandret fra forrige publisering og viser en vekst på 3,4 prosent. Veksten i 2012 er den sterkeste som er observert etter finanskrisen.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.