Økonomiske analyser: 5/2012

Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) er 40 år i år, og dette nummeret av Økonomiske analyser er viet temaet sysselsetting.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • AKU 40 år

  AKU – eller ArbeidsKraftUndersøkelsen - er en utvalgsundersøkelse hvor Statistisk sentralbyrå månedlig spør et utvalg av personer i Norge om deres forhold til arbeidsmarkedet.

 • Fra arbeidsmarkedsstudier til struktur- og konjunkturstatistikk på arbeidsmarkedsområdet

  AKU – eller ArbeidsKraftUndersøkelsen - er en utvalgsundersøkelse der man månedlig spør et utvalg av personer om deres forhold til arbeidsmarkedet.

 • Eldre i arbeidslivet

  Andelen eldre mellom 55 og 74 år som deltar i arbeidslivet var om lag 50 prosent i 2011. Det er det samme som i 1972.

 • Sysselsatte med ekstra lange arbeidsuker

  En del personer arbeider betydelig mer enn det som tilsvarer normal heltid.

 • Supplerende mål på arbeidsledighet

  Det kommer ofte fram synspunkter på at arbeidsledighet er for strengt definert i den offisielle statistikken.

 • Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller

  Arbeidsledigheten er en av de viktigste indikatorene på økonomiens tilstand. Nivået på arbeidsledigheten inngår også som en sentral variabel i de relasjonene som bestemmer yrkesdeltagelse, reallønn, antall uføre, renteutviklingen og importert inflasjon i SSBs makromodeller.

 • Utviklingen av arbeidstilbudet i Norge

  I løpet av perioden 1979 – 2006 har effekten av en lønnsøkning på arbeidstilbudet endret seg fra å være positiv til å bli negativ; dvs at mens en lønnsøkning tidligere ga et økt samlet arbeidstilbud, vil den nå føre til et fall i arbeidstilbudet.

 • Midlertidige stillinger – et springbrett til permanente stillinger?

  Midlertidige stillinger utgjør en liten, men viktig del av arbeidslivet i Norge. Omkring ti prosent av arbeidsstyrken er til enhver tid i midlertidige stillinger.

 • Ungdomsarbeidsledighet og konjunkturer

  Ungdommene rammes hardest i nedgangstider. Ungdomsarbeidsledigheten er svært konjunkturfølsom.

 • Gjør registerdata AKU overflødig?

  Administrative registerdata gir tallrike muligheter for forskning av høy kvalitet med stor politikkrelevans.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.