Økonomiske analyser, 5/2012

Utviklingen av arbeidstilbudet i Norge

Publisert:

I løpet av perioden 1979 – 2006 har effekten av en lønnsøkning på arbeidstilbudet endret seg fra å være positiv til å bli negativ; dvs at mens en lønnsøkning tidligere ga et økt samlet arbeidstilbud, vil den nå føre til et fall i arbeidstilbudet. Dette kan skyldes at en stor del av potensialet for økt arbeidstilbud allerede var tatt ut i 1994 som følge av den sterke økningen i kvinnenes arbeidstilbud i perioden fram til midt på 90-tallet. Et annet interessant trekk ved resultatene som presenteres i denne artikkelen er at arbeidstilbudsatferden til kvinner og menn er blitt mer lik og at fritid gis høyere vekt i dag enn for 30 år siden. For de som allerede bor i Norge kan det derfor vise seg å bli krevende å opprettholde dagens nivå på arbeidstilbudet i en framtid med fortsatt økonomisk vekst, dersom trenden med en større verdsetting av fritid fortsetter.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt