Økonomiske analyser: 5/2004

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (2.7 MB)

Artikler

 • Aldring av befolkningen og offentlige finanser på lang sikt

  Dette nummeret av Økonomiske analyser belyser noen av de utfordringene som skapes av en kombinasjon av aldring av befolkningen og en videreføring av dagens velferdsordninger.

 • Befolkningen blir eldre

  Befolkningsframskrivinger viser at befolkningen vil bli eldre, nesten uansett hvilke forutsetninger som gjøres. Norge får ingen midlertidig eldrebølge, men en varig høy eldreandel og forsørgerbyrde.

 • Eldrebølgen og offentlige finanser: Er de framtidige skatteinntektene undervurdert?

  Det tegnes et dystert bilde av presset på offentlige finanser i tiårene framover i mange ”offisielle” framskrivninger.
  En av forutsetningene bak disse framskrivningene er at individenes gjennomsnittlige arbeidstilbud
  holder seg uendret over tid.

 • Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere

  Det er små forskjeller i tidligavgang for personer i bedrifter knyttet til AFP ordningen og bedrifter utenfor denne ordningen før arbeidstakerne når pensjonsalderen i AFP ordningen.

 • Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter

  En aldring av den norske befolkningen i resten av dette århundret innebærer økte pensjonsutgifter for det offentlige. Slik dagens pensjonssystem er utformet må de yrkesaktive dekke dette.

 • Betydningen av delingstallet

  I et offentlig pensjonssystem vil en økende og usikker utvikling i levealder være en stor utfordring for den framtidige finansieringen. For å dempe veksten i pensjonsutgiftene dersom levealderen fortsetter å øke har Pensjonskommisjonen i sitt forslag til nytt pensjonssystem foreslått at det innføres et såkalt delingstall.

 • Utforming av pensjonssystemet, framtidas pensjonsutgifter og fordelingseffekter

  De offentlige pensjonsutgiftene ventes å øke forholdsvis kraftig fra 2010 og videre framover, blant annet som en følge av en sterk økning i tallet på eldre.

 • Makroøkonomiske virkninger av modernisert folketrygd

  Videreføring av dagens velferdsordninger vil på grunn av eldrebølgen kreve betydelig skatteskjerpelse på
  lengre sikt, selv ved nullvekst i standarden på offentlige tjenester.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.