Økonomiske analyser, 5/2004

Aldring av befolkningen og offentlige finanser på lang sikt

Publisert:

Dette nummeret av Økonomiske analyser belyser noen av de utfordringene som skapes av en kombinasjon av aldring av befolkningen og en videreføring av dagens velferdsordninger. I sju artikler drøftes framskrivinger av befolkningens størrelse og sammensetning, utviklingen i offentlige finanser generelt og i offentlige pensjonsutgifter spesielt. Videre studeres virkninger på både makroøkonomiske forhold og inntektsfordeling av Pensjonskommisjonens forslag til pensjonsreform i et langsiktig perspektiv. Denne introduksjonsartikkelen gir et synopsis av de påfølgende artiklene. Samtidig prøver vi å samle noen av elementene i hver artikkel til et mer helhetlig bilde.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt