Økonomiske analyser, 5/2004

Betydningen av delingstallet

Publisert:

I et offentlig pensjonssystem vil en økende og usikker utvikling i levealder være en stor utfordring for den framtidige finansieringen. For å dempe veksten i pensjonsutgiftene dersom levealderen fortsetter å øke har Pensjonskommisjonen i sitt forslag til nytt pensjonssystem foreslått at det innføres et såkalt delingstall. Delingstallet innebærer at pensjonsrettighetene som den enkelte har opparbeidet ved pensjonering, skal fordeles på forventet tid som pensjonist, bestemt ved faktisk pensjonsalder og forventet gjenstående levetid. Dermed vil incentivene til å stå lenger i arbeid bli styrket. Artikkelen går gjennom utformingen av delingstallet og påpeker en del viktige problemstillinger med hensyn til valg av dødelighetsforutsetninger, forholdet til uførepensjonistene og reguleringen av garantipensjonen. Dessuten dokumenteres framskrivinger av delingstallet avhengig av blant annet pensjonsalder og dødelighet, og i hvilken grad det bidrar til å redusere framtidige økninger i skattenivået for å finansiere de økte offentlige utgiftene til alderspensjon. Artikkelen viser også hvor stor andel av menn og kvinner som kan få mulighet til tidligpensjonering med de reglene som blir spesifisert.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt