Økonomiske analyser: 4/2003

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (1.6 MB)

Artikler

 • Konjunkturtendensene

  Norsk økonomi passerte trolig en konjunkturbunn i løpet av 2. kvartal i år. De kommende to årene vil bli preget av en moderat konjunkturoppgang. Arbeidsledigheten vil på kort sikt fortsette å øke, men ventes å passere toppen tidlig i 2004.

 • Et regionalt perspektiv på fattigdom

  De tradisjonelle fattigdomsstudiene i Norge og OECD-landene er basert på landsspesifikke inntektsgrenser
  for fattigdom. Inntektene er da justert for kjøpekraftsfordelene ved å tilhøre et stort hushold med flere
  inntektstakere framfor et lite hushold med én inntektstaker.

 • Fordelingen av inntekter i kommunene

  Denne artikkelen viser at verdien av mottatte kommunale tjenester i gjennomsnitt er høyere for personer
  med middels inntekter enn for personer med lave eller høye inntekter, når inntektene omfatter både
  private inntekter (fratrukket skatt) og verdien av kommunale tjenester (fratrukket kommunale gebyrer).

 • Fortsatt sentralisering : Regionale befolkningsframskrivinger 2002-2020

  Statistisk sentralbyrås framskrivinger viser at i løpet av de neste åtte årene kan folketallet komme til å
  synke i mer enn to av fem norske kommuner, selv om landets samlede folketall er ventet å stige med et par
  hundre tusen.

 • Makroøkonomiske virkninger av endringer i pensjonssystemet

  Eldrebølgen vil, med videreføring av dagens velferdsordninger, kreve betydelig skatteskjerpelse.

 • Forurenser vi i andre land?

  Som et ledd i den stadig økende verdenshandelen importerer vi stadig mer av de varene vi konsumerer, i stedet for å produsere dem selv.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.