Økonomiske analyser, 4/2003

Makroøkonomiske virkninger av endringer i pensjonssystemet

Publisert:

Eldrebølgen vil, med videreføring av dagens velferdsordninger, kreve betydelig skatteskjerpelse. De tre forslagene til pensjonsreform som foreslås i Pensjonskomisjonens foreløpige rapport, vil svekke dette behovet, blant annet fordi de stimulerer sysselsettingen. Dersom en større del av fremtidens pensjoner skal reelt fonderes, krever dette økt nasjonal sparing gjennom økte eksportoverskudd. Sammenlignet med andre enkeltreformer, kan pensjonsreformer gi relativt store makroøkonomiske virkninger. Men med fortsatt normal produktivitetsvekst betyr de likevel relativt lite for gjennomsnittsforbruket 30-40 år frem i tid, som trolig vil være mer enn dobbelt så høyt som i dag.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt