Økonomiske analyser, 4/2003

Fordelingen av inntekter i kommunene

Publisert:

Denne artikkelen viser at verdien av mottatte kommunale tjenester i gjennomsnitt er høyere for personer med middels inntekter enn for personer med lave eller høye inntekter, når inntektene omfatter både private inntekter (fratrukket skatt) og verdien av kommunale tjenester (fratrukket kommunale gebyrer). Dette skyldes at det særlig er barnefamilier og pleietrengende pensjonister som mottar relativt mye kommunale tjenester, og at disse gruppene er overrepresentert blant familier med middels inntekter. Både inntektsnivå, nivået på verdien av kommunale tjenester og ulikheten i fordelingen av inntekt varierer betydelig mellom kommunene. Befolkningens inntekter i kommuner med høye gjennomsnittsinntekter er ofte mer ulikt fordelt enn i kommuner med lavere gjennomsnittsinntekter. Dette gjelder særlig for de kommunene hvor det er høye markedsinntekter per innbygger, mens ulikheten derimot er lav i de fleste kommuner hvor kommunale brukersubsidier utgjør en større andel av innbyggernes inntekter (f.eks. i kommuner med høye kraftinntekter eller høye statstilskudd per innbygger).

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt