Økonomiske analyser, 4/2003

Fortsatt sentralisering : Regionale befolkningsframskrivinger 2002-2020

Publisert:

Statistisk sentralbyrås framskrivinger viser at i løpet av de neste åtte årene kan folketallet komme til å synke i mer enn to av fem norske kommuner, selv om landets samlede folketall er ventet å stige med et par hundre tusen. Befolkningsveksten i kommunene påvirkes mest av flyttemønsteret innenlands, mens folketallet i landet som helhet avhenger av innvandringsoverskudd, fruktbarhet og dødelighet. Det er spesielt kommuner i de nordligste fylkene og det indre Østlandet som vil kunne få lavere folketall. Utkantkommunene har stort sett den eldste befolkningen i dag, men vil få den minste veksten i antall eldre de nærmeste årene. Befolkningen vil bli stadig mer sentralisert, selv uten flyttinger.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt