Økonomiske analyser: 2/2002

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (13.8 MB)

Artikler

 • Framtidige utviklingstrekk i arbeidsmarkedet : Økte forskjeller i lønn og ledighet

  Den teknologiske utviklingen de siste tiårene har ført til økt etterspørsel etter høyt utdannet arbeidskraft
  på bekostning av de med lavere utdanning.

 • Hva får AFP-pensjonister igjen for å arbeide?

  For de fleste som tilhører den andelen av arbeidsstyrken som har rett på avtalefestet pensjon (AFP), er det
  relativt lite å tjene på å bli stående i arbeid etter fylte 62 år. Og har man først gått av med AFP, vil man i
  praksis bare sitte igjen med 10 - 20 prosent av de verdiene man skaper gjennom deltidsarbeid. Årsaken er
  først og fremst at AFP-pensjoner avkortes mot arbeidsinntekter.

 • Forskning og regionalt næringsliv

  Ved å fordele statistikken over forskning og utvikling (FoU) i næringslivet etter regioner kan vi beskrive
  hvordan forskningen i næringslivet varierer geografisk på en måte som ikke er gjort tidligere.

 • Særregler i beskatningen av alderspensjonister

  Befolkningsutviklingen tilsier at det vil bli stadig flere alderspensjonister per yrkesaktiv. I tillegg vil de
  fremtidige alderspensjonistene få økte pensjonsinntekter som følge av økte pensjonsrettigheter. Under forutsetning
  av at grunnbeløpet vokser i takt med lønningene vil alderspensjonistenes disponible inntekt øke betydelig
  mer enn for resten av befolkningen i perioden fram til 2030.

 • Hva koster tidligere pensjonering for samfunnet?

  Den samfunnsøkonomiske kostnaden kan være stor når en person velger å ta fri fremfor å arbeide, også
  når en tar hensyn til personens egenverdi av mer fritid. Spesielt er kostnaden stor når personen tar mer fri
  ved å fremskynde tidspunktet for pensjonering under de vilkår som gis av ordninger som Avtalefestet pensjon
  (AFP).

 • Faktorer bak prisutviklingen på importerte klær

  Prisveksten på importerte konsumvarer har vært lav de seneste årene, og lav prisvekst ved import av klær
  har vært en viktig faktor bak denne utviklingen: Importprisene for klær var i 2001 lavere enn for ti år siden.
  Flere forhold har påvirket prisutviklingen for importerte klær gjennom 1990-årene og fram til i dag.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.