Økonomiske analyser, 2/2002

Hva koster tidligere pensjonering for samfunnet?

Publisert:

Den samfunnsøkonomiske kostnaden kan være stor når en person velger å ta fri fremfor å arbeide, også når en tar hensyn til personens egenverdi av mer fritid. Spesielt er kostnaden stor når personen tar mer fri ved å fremskynde tidspunktet for pensjonering under de vilkår som gis av ordninger som Avtalefestet pensjon (AFP). Kostnaden skyldes høy effektiv skatt på arbeid, en beskatning som skjerpes gjennom utformingen av AFP-ordningen. Hensikten med artikkelen er å vise at den samfunnsøkonomiske kostnaden ved fremskyndet pensjonering er overraskende stor, i størrelsesordenen hele 130-140 prosent av personens lønn før skatt. En slik kostnad gir et sterkt argument for den såkalte «Arbeidslinja» i den økonomiske politikken. Kostnadsanslaget bør være et viktig element i en helhetlig vurdering av hva offentlig finansierte velferdsgoder koster, men er i seg selv ikke tilstrekkelig til å si at AFP-ordningen bør avvikles eller at skattene bør senkes.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt