Økonomiske analyser, 2/2002

Hva får AFP-pensjonister igjen for å arbeide?

Publisert:

For de fleste som tilhører den andelen av arbeidsstyrken som har rett på avtalefestet pensjon (AFP), er det relativt lite å tjene på å bli stående i arbeid etter fylte 62 år. Og har man først gått av med AFP, vil man i praksis bare sitte igjen med 10 - 20 prosent av de verdiene man skaper gjennom deltidsarbeid. Årsaken er først og fremst at AFP-pensjoner avkortes mot arbeidsinntekter. Men uten slik avkorting vil praktisk talt alle som dekkes av ordningen ta ut full AFP-pensjon. AFP blir i så fall å betrakte som en aldersbonus som ikke knyttes opp mot pensjonering. Det vil bli kostbart for arbeidsgiverne, herunder staten. Inntil man ev. har etablert et system der den enkelte selv mer direkte betaler for sin egen pensjon, kan det derfor være nødvendig å beholde avkortingsordningen. Et fribeløp på 15 000 kroner, slik Stortinget ønsker, vil ikke fjerne de fundamentale skjevhetene i systemet. Opphevelse av de gunstige skattereglene for AFP-pensjonister vil derimot være et mulig strakstiltak som vil gjøre det mer lønnsomt å bli stående lengre i arbeid.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt