Økonomiske analyser, 2/2002

Faktorer bak prisutviklingen på importerte klær

Publisert:

Prisveksten på importerte konsumvarer har vært lav de seneste årene, og lav prisvekst ved import av klær har vært en viktig faktor bak denne utviklingen: Importprisene for klær var i 2001 lavere enn for ti år siden. Flere forhold har påvirket prisutviklingen for importerte klær gjennom 1990-årene og fram til i dag. Endringer i landsammensetningen av importen, med en overgang fra høykostnadsland til lavkostnadsland, har vært en viktig faktor. Endringer i de handelspolitiske rammene for importen har vært en forutsetning for dette. En generell avvikling av importkvoter på klær kombinert med en gradvis reduksjon i tollsatser har åpnet det norske markedet for asiatiske leverandører. Spesielt har Kina hatt sterk vekst og sto i 2001 for 28 prosent av norsk klesimport. En samordning av europeiske avtaleverk for frihandel i 1991 åpnet videre for nye europeiske leverandører med større grad av nærhet til markedene. Betydelige svingninger i kursen på amerikanske dollar har i perioder hatt innflytelse på prisutviklingen.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt