Økonomiske analyser: 1/2012

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Perspektiver

  Mens den økonomiske veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp i 2010, var utviklingen langt mindre positiv i 2011.

 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  Etter at BNP falt markert i de aller fleste OECD-land i 2009 som følge av finanskrisen, kom det en markert gjeninnhenting i 2010.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  BNP Fastlands-Norge økte med 2,6 prosent (regnet i faste 2009-priser) fra 2010 til 2011 ifølge de første tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) for hele 2011.

 • Inntektsgrunnlag og ressurser

  Økonomisk utsyn gir i kapittel 1 og 2 om konjunkturtendensene et bilde av den løpende kortsiktige økonomiske utviklingen. Her spiller variasjoner i utnyttingen av økonomiens ressurser en hovedrolle.

 • Produktivitet og næringsutvikling

  Inntektsnivået i en økonomi avhenger av hvilke ressurser man rår over og evnen man har til å mobilisere ressursene til produktive formål.

 • Offentlig forvaltning

  Dette kapitlet gir oversikt over inntekter og utgifter, konsum, sysselsetting og investeringer i offentlig forvaltning. Offentlig forvaltnings utgifter økte nominelt med 4,8 prosent fra 2010 til 2011, mens de samlete inntektene steg med 10,2 prosent.

 • Husholdningene

  Husholdningssektoren er en av de største sektorene i norsk økonomi.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.