Økonomiske analyser, 1/2012

Økonomisk utsyn 2011

Inntektsgrunnlag og ressurser

Publisert:

Økonomisk utsyn gir i kapittel 1 og 2 om konjunkturtendensene et bilde av den løpende kortsiktige økonomiske utviklingen. Her spiller variasjoner i utnyttingen av økonomiens ressurser en hovedrolle. I et lengre tidsperspektiv er imidlertid tilgangen på arbeidskraft og andre ressurser, og hvor effektivt disse utnyttes, avgjørende for veksten i inntekter og forbruksmuligheter. Sammen med kapittel 4 belyser dette kapittelet noen sentrale elementer på økonomiens tilbudsside. Først omtales utviklingen i samlet inntektsopptjening for Norge, og de viktigste inntektskildene. Deretter omtales utvikling og status for de viktigste økonomiske ressursene i avsnitt om henholdsvis befolkning, arbeidsmarked, utdanning, realkapital, samt forskning og utvikling.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt