Økonomiske analyser: 1/2011

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Lønns- og konsumprisutviklingen

  Lønn for utført arbeid er den viktigste inntektskilden for de aller fleste i Norge. Lønnsutviklingen har derfor stor betydning for enkeltpersoners og husholdningers inntekt og levekår.

 • Konjunkturtendensene i Norge

  Foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) viser at BNP Fastlands-Norge økte med 2,2 prosent fra 2009 til 2010, regnet i faste priser

 • Næringene

  2010 var preget av produksjonsvekst for private tjenesteytende næringer og industrien, etter gjennomgående svake tall i 2009.

 • Nasjonalformue, arbeidskraft og produktivitet

  Etter en svak utvikling i 2009, har både veksten i produktiviteten og arbeidsstyrken tatt seg opp igjen gjennom 2010.

 • Husholdningene

  Husholdningenes disponible realinntekter og konsum økte med hhv 3,8 prosent og 3,6 prosent i 2010.

 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  Den økonomiske utviklingen er svært forskjellig i ulike
  deler av verden.

 • Offentlig forvaltning

  Dette kapittelet gir en oversikt over inntekter og utgifter i offentlig forvaltning, både for stats- og kommuneforvaltningen.

 • Perspektiver

  Den økonomiske veksten i verden økte klart i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget i etterkant av finanskrisen. Også i Norge tok veksten seg opp, aktivitetsnivået i fastlandsøkonomien lå høyere i andre halvår i fjor enn i første halvår 2008, før finanskrisen ble akutt.

 • Norsk økonomi : Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

  Overskuddet på driftsbalansen overfor utlandet økte i 2010

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.