Økonomiske analyser, 1/2011

Økonomisk utsyn

Offentlig forvaltning

Publisert:

Dette kapittelet gir en oversikt over inntekter og utgifter i offentlig forvaltning, både for stats- og kommuneforvaltningen. Offentlige utgiftsandeler til forskjellige formål har over tid ligget relativt stabilt. I 2010 har den offentlige forvaltningen i Norge en finansformue som tilsvarer over 160 prosent av BNP. De siste årene har statsforvaltningen hatt store overskudd og bygd opp en betydelig finansiell nettoformue. Dette kan i stor grad tilskrives inntekter fra petroleumssektoren. Kommuneforvaltningen har derimot hatt en sterk gjeldsvekst de siste årene. Den sterke gjeldsveksten i kommuneforvaltningen har til dels sammenheng med lånefinansiering av økte realinvesteringer.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt