Økonomiske analyser: 1/2008

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (2.7 MB)

Artikler

 • Perspektiver

  2007 ble nok et jubelår for norsk økonomi.

 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  Uroen i internasjonale fi nansmarkeder har tiltatt siden i fjor høst. Problemene startet med nedgangen i det amerikanske boligmarkedet, som først utløste mislighold av boliglån med lav sikkerhet (såkalte sub prime-lån), og som siden har rammet internasjonale fi nansmarkeder på bredere basis.

 • Konjunkturtendensene i Norge

  Norsk økonomi har vært inne i en sterk konjunkturoppgang siden 2003 og veksten har tiltatt de to siste årene.

 • Produksjonsevne

  I et kortsiktig perspektiv har konjunktursvingningene betydning for utnyttingen av økonomiens ressurser, arbeidsledighet og kapasitetsutnytting. I et lengre perspektiv er veksten i økonomiens produksjonsevne avgjørende for et lands konsummuligheter.

 • Den økonomiske politikken

  Siden behandlingen av statsbudsjettet for 2002, har
  den såkalte handlingsregelen vært retningsgivende for
  budsjettpolitikken.

 • Offentlig forvaltning

  Totale offentlige utgifter beløp seg til 822 milliarder kroner i 2006. Utgiftene i løpende priser har økt jevnt det siste tiåret, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 6 prosent.

 • Produksjons- og markedforhold

 • Arbeidsmarkedet

  Den økonomiske utviklingen i 2007 var preget av sterk økonomisk vekst, og dette gjenspeilet seg også i utviklingen på arbeidsmarkedet.

 • Lønns- og konsumprisutviklingen

  Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte lønn per normalårsverk med 5,6 prosent i 2007, mot 4,9 prosent i 2006.

 • Husholdningene

  Ifølge foreløpige anslag gikk husholdningenes disponible inntekter opp med om lag 6,1 prosent fra 2006 til 2007.

 • Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

 • Befolkningsutviklingen

  Den raske befolkningsveksten de siste årene fortsatte i 2008. For tredje år på rad vokste folketallet mer enn noen gang før i norsk historie.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.