Økonomiske analyser, 1/2008

Økonomisk utsyn

Lønns- og konsumprisutviklingen

Publisert:

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte lønn per normalårsverk med 5,6 prosent i 2007, mot 4,9 prosent i 2006. Veksten i 2006 er blitt oppjustert med 0,6 prosentpoeng fra forrige publisering i desember 2007, se boks 8.3 for nærmere omtale av revisjonen. Både i 2006 og 2007 var det en oppgang i omfanget av betalt overtidsarbeid. Økningen bidro til å heve veksten i lønn per normalårsverk med 0,2 prosentpoeng i 2006 og med 0,1 prosentpoeng i 2007. Endringer i langtidssykefraværet bidro til å øke lønnsveksten i 2007 med 0,1 prosentpoeng, og til å redusere veksten i 2006 med 0,1 prosentpoeng (se boks 8.2 om lønn og sykefravær).

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt