Økonomiske analyser: 1/2001

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (18.5 MB)

Artikler

 • Perspektiver

  2000 ble et konsolideringsår for norsk økonomi. Veksten i produksjon og sysselsetting ble svært moderat, og høykonjunkturen fra siste halvdel av 1990-tallet ble lagt bak oss.

 • Konjunkturtendensene

  2000 ble et konsolideringsår for norsk økonomi. Veksten i produksjon og sysselsetting ble svært moderat, og høykonjunkturen fra slutten av 1990-tallet ser ut til å være over.

 • Internasjonal økonomi

  Ved inngangen til 2001, synes det klart at den langvarige veksten i USA er i ferd med å avta.

 • Norsk økonomi

  Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte BNP for Fastlands-Norge med 1,8 prosent i fjor, etter en vekst på 0,8 prosent året før.

 • Norsk økonomi : Offentlig forvaltning og økonomisk politikk

  Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet innenlandsk etterspørsel og aktiviteten i fastlandsøkonomien.

 • Norsk økonomi : Bedriftene

  2000 var et rekordår for olje- og gassprodusentene på norsk kontinentalsokkel. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet (KNR) ble verdien av olje- og gassproduksjonen hele 340,7 milliarder kroner målt i løpende priser.

 • Norsk økonomi : Arbeidsmarkedet

  Foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet (KNR) viser en vekst i samlet sysselsetting på 0,4 prosent i fjor, om lag det samme som i 1999.

 • Norsk økonomi : Lønns- og prisutviklingen

  Den gjennomsnittlige lønnsveksten har falt markert i de to siste årene. Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte lønn per normalårsverk med 4,3 prosent i 2000 mot 5,2 prosent i 1999 og 6,5 prosent året før.

 • Norsk økonomi : Husholdningene

  Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskap og modellbaserte anslag gikk husholdningenes disponible inntekter opp med om lag 5 prosent fra 1999 til 2000.

 • Norsk økonomi : Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

  Foreløpige beregninger viser et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 195,6 milliarder kroner i 2000. Dette er drøyt fire ganger så høyt som i 1999, da overskuddet endte på 46,9 milliarder kroner.

 • Befolkningsutviklingen

  Norges befolkning ved inngangen til år 2001 er beregnet til 4 504 000 personer. Folketallet passerte 4,5 millioner i september 2000.

 • Utviklingen i arbeidskraftsproduktiviteten i industrien i et internasjonalt perspektiv

  Sammenligninger av nasjonalregnskapstall har antydet at produktivitetsutviklingen i industrien gjennom de siste 20-30 årene systematisk har vært svakere i Norge enn hos våre handelspartnere.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.