Vekst i husholdningenes disponible realinntekt

Publisert:

Husholdningenes samlede disponible inntekt hadde en oppgang på 4,4 prosent fra 2017 til 2018, viser foreløpige tall. Justert for prisvekst var økningen 2,3 prosent for husholdningssektoren under ett og 1,6 prosent regnet per person.

Lønnsinntekter, som er husholdningenes viktigste inntektskilde, var 4,9 prosent høyere i 2018 enn året før, viser nye tall fra nasjonalregnskapets kvartalsvise inntekts- og kapitalregnskap. Dette er den høyeste økningen i samlede lønnsutbetalinger siden 2013, og det bidro til å trekke opp disponibel realinntekt for husholdningssektoren med 2,4 prosentpoeng i 2018.

Figur 1. Disponibel realinntekt. Sesongjustert. 2009 = 100

1. kv. 2002 2. kv. 2002 3. kv. 2002 4. kv. 2002 1. kv. 2003 2. kv. 2003 3. kv. 2003 4. kv. 2003 1. kv. 2004 2. kv. 2004 3. kv. 2004 4. kv. 2004 1. kv. 2005 2. kv. 2005 3. kv. 2005 4. kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2009 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018
Disponibel realinntekt 78.7053219 79.7725021 83.5826443 81.0833021 81.3578222 83.8231293 86.6919318 86.1299044 86.0054076 87.534301 87.6489456 87.8634565 91.0538012 97.3458203 93.974552 95.7613959 87.6556631 87.108862 90.0596174 88.9122756 93.8142287 92.5912035 96.329245 93.9933609 95.7295999 96.8209629 98.6082546 96.8841071 96.7493101 99.2293956 101.947727 102.073567 101.207911 102.397349 104.0073 102.855479 105.017158 105.667855 108.962545 107.70638 111.204832 109.992107 112.088402 112.901214 112.754774 115.849283 117.535365 117.670609 114.721645 117.97603 121.463286 121.32625 123.163699 126.086241 125.983688 125.483013 122.448066 122.431048 122.774086 123.593616 124.706475 123.400601 124.698414 125.02757 126.270747 126.890545 126.848449 128.390329

Inntekter fra pensjoner og andre stønader økte med 2,6 prosent i 2018. Dette er den laveste veksten i utbetalinger av pensjoner og stønader siden 2005, noe som blant annet skyldes at arbeidsledigheten har gått ned de siste par årene. Skatt av inntekt og formue og netto formuesinntekter bidro til å trekke ned disponibel realinntekt.

Husholdningenes disponible inntekt var 62 milliarder kroner høyere i 2018 enn i 2017, en økning på 4,4 prosent. Justert for prisvekst var oppgangen i disponibel realinntekt 2,3 prosent. Til sammenligning var det en økning på 1,3 prosent i 2017, mot en nedgang i 2016. Veksten i disponibel realinntekt regnet per innbygger er beregnet til 1,6 prosent i 2018, mot 0,5 prosent i 2017.

Konsum i husholdninger hadde om lag samme vekst som disponibel inntekt, og sparingen endte på omtrent samme nivå i 2018 som året før. Spareraten i 2018 var på 6,7 prosent.

Figur 2. Sparerate sesongjustert

1. kv. 2002 2. kv. 2002 3. kv. 2002 4. kv. 2002 1. kv. 2003 2. kv. 2003 3. kv. 2003 4. kv. 2003 1. kv. 2004 2. kv. 2004 3. kv. 2004 4. kv. 2004 1. kv. 2005 2. kv. 2005 3. kv. 2005 4. kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2009 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018
Sparerate 6.2 8.6 11.3 7.1 7.4 9.2 10.5 9.1 6 7.7 6.7 7.7 7.7 13 8 10.7 0.6 -2 0.6 -1 1 -0.2 3 1 1 2.2 4.9 7.2 3.6 5.2 6.4 6.1 2.5 5.5 5.4 3.4 6 5.2 7.3 6.1 7.7 6.5 6.9 7.9 6.8 7.9 7.6 8.4 7.6 8.2 9.3 8.7 10.5 11.7 10.9 9.8 7.2 7.9 7.6 7.4 7.2 6.4 6.8 6.3 7 6.3 5.4 6.4

Oppgang i disponibel inntekt for Norge 

Norges brutto nasjonalinntekt (BNI) var 7,0 prosent høyere i 2018 enn i 2017. Den disponible inntekten, der man tar man hensyn til skatter og andre ytelser overfor utlandet, økte med 7,7 prosent, og endte på 3 015 milliarder kroner. Oppgangen skyldtes høyere bruttonasjonalprodukt og økte formuesinntekter fra utlandet. Den sesongjusterte veksten i disponibel inntekt var høy i årets tre første kvartaler, mens den var negativ i 4. kvartal 2018, men dette har sammenheng med periodisering av inntekter og utgifter.

Samlet konsum økte med 4,2 prosent i 2018, noe som ga vekst i sparingen for Norge på hele 22,8 prosent.

Revisjoner av tidligere publiserte års- og kvartalstall

I forbindelse med frigiving av tall for 4. kvartal 2018 er ny informasjon innarbeidet for de tre første kvartalene i 2018. Både lønnsinntektene og skatteutgiftene til husholdningene er nedjustert, noe som samlet førte til en oppjustering i disponibel inntekt i årets tre første kvartaler på 1,8 milliarder kroner, viser ujusterte tall. Disponibel inntekt for Norge er revidert ned med 3,6 milliarder kroner.

Nye tall for skatt har ført til noen revisjoner i 2017, og husholdningenes disponible inntekt er nedjustert med i overkant av 4 milliarder kroner.

Normalt publiseres nasjonalregnskapet i 3 foreløpige versjoner før endelige tall foreligger for år t-2. Utover disse revisjonene er det enkelte ganger behov for revisjon av lengre tidsserier. Disse kalles hovedrevisjoner. Siste hovedrevisjon var i 2014.

Slik beregnes tallene

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis inntekts og kapitalregnskap (KNRI). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig inntekts- og kapitalregnskap (NRI) publiseres i august to år senere. Les mer i Om statistikken.