Tørke dempet veksten i fastlandsøkonomien

Publisert:

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,3 prosent i 3. kvartal 2018. Sommerens tørke førte til klar nedgang i jordbruksproduksjonen, noe som trakk ned fastlandsøkonomien med 0,2 prosentpoeng.

Svak konsumutvikling, særlig i september, påvirket varehandelsnæringen negativt og dempet også 3. kvartalsveksten, viser nye tall fra statistikken Nasjonalregnskap. Tjenester ellers, som teknisk og forretningsmessig tjenesteyting samt informasjonsteknologi, hadde klar vekst. Dette er en utvikling vi har sett gjennom flere måneder. Også bygge- og anleggsvirksomhet fortsatte å bidra positivt slik det har gjort over lang tid.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb. 2016
Mar. 2016 100 99.8
Apr. 2016 99.9 99.5
Mai 2016 99.8 99.5
Jun. 2016 99.7 99.5
Jul. 2016 99.5 99.6
Aug. 2016 99.5 99.6
Sept. 2016 99.8 99.8
Oct. 2016 100.1 100.2
Nov. 2016 100.4 100.6
Dec. 2016 100.5 100.9
Jan. 2017 100.7 101.1
Feb. 2017 101.1 101.4
Mar. 2017 101.3 101.6
Apr. 2017 101.5 101.5
Mai 2017 101.7 101.7
Jun. 2017 102.1 102
Jul. 2017 102.2 102.4
Aug. 2017 102.4 102.5
Sept. 2017 102.6 102.9
Oct. 2017 103 102.9
Nov. 2017 103.4 103.2
Dec. 2017 103.5 103.5
Jan. 2018 103.7 103.6
Feb. 2018 103.8 103.4
Mar. 2018 104 103.5
Apr. 2018 104.2 104
Mai 2018 104.5 104.4
Jun. 2018 104.7 104.6
Jul. 2018 105 104.5
Aug.2018 105.1 104.6
Sept.2018 105 104.4

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 100.5 100.2
Feb. 2016 99.9 99.8
Mar. 2016 99.8 99.5
Apr. 2016 100 99.3
Mai 2016 99.5 99.8
Jun. 2016 99.5 99.4
Jul. 2016 99.4 99.4
Aug. 2016 99.6 99.9
Sept. 2016 100.3 100
Oct. 2016 100.5 100.8
Nov. 2016 100.3 101
Dec. 2016 100.8 100.8
Jan. 2017 101.2 101.6
Feb. 2017 101.4 101.8
Mar. 2017 101.4 101.5
Apr. 2017 101.7 101.4
Mai 2017 102 102.3
Jun. 2017 102.6 102.2
Jul. 2017 102 102.6
Aug. 2017 102.6 102.7
Sept. 2017 103.2 103.2
Oct. 2017 103.2 102.7
Nov. 2017 103.8 103.8
Dec. 2017 103.7 104.2
Jan. 2018 103.7 102.8
Feb. 2018 104 103.2
Mar. 2018 104.4 104.5
Apr. 2018 104.2 104.2
Mai 2018 104.9 104.5
Jun. 2018 105 105
Jul. 2018 105.3 104
Aug.2018 105 104.9
Sept.2018 104.7 104.2

Industriproduksjonen økte med 0,5 prosent i 3. kvartal etter en oppgang på 1,2 prosent kvartalet før. Selv om det var vekst for 3. kvartal samlet, viser månedstallene at industriproduksjonen i september var noe lavere enn i august. Det var spesielt bearbeiding av fisk som trakk ned. Tradisjonelt fiske og akvakultur var også med på å trekke ned fastlands-BNP i september. I september falt for øvrig fastland-BNP med 0,3 prosent, og fiske og fiskeforedling bidro til å trekken ned veksten med 0,4 prosentpoeng.

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart steg med 2,7 prosent i 3. kvartal. Samlet økte BNP med 0,6 prosent i samme periode.

Nedgang i husholdningskonsumet

Husholdningenes samlede konsum falt med 0,2 prosent, etter en vekst på 1,0 prosent kvartalet før. Nedgangen henger sammen med et fall i varekonsumet på 1,4 prosent. Det var i hovedsak kjøp av biler og drivstoff som trakk ned varekonsumet, men det var også svak utvikling i konsum av klær og skotøy, samt mat- og drikkevarer. Dette er en tendens som er observert de 3-4 siste månedene.

Tjenestekonsumet fortsatte å vokse stabilt og bidro sammen med økt forbruk på reiser i utlandet til å dempe nedgangen i husholdningenes samlede konsum.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,3 prosent, i tråd med utviklingen i årets tidligere kvartaler.

Høyere investeringer i olje- og gassutvinning

Petroleumsinvesteringene økte med 13,2 prosent fra 1. til 2. kvartal og fortsatte å øke i 3. kvartal. Foreløpige tall viser en vekst på 1,7 prosent sammenlignet med 2. kvartal. Så langt i år er investeringene 1,3 prosent høyere enn samme periode i fjor.

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge økte samlet med 0,7 prosent i 3. kvartal. Investeringer i produksjon av elektrisitet forklarer en del av oppgangen, men også offentlige investeringer, spesielt i kommuneforvaltningen, trekker opp.

Husholdningenes boliginvesteringer falt med 0,8 prosent, klart mindre enn de tre foregående kvartalene. Månedstallene viser at investeringsnedgangen stoppet i juni og at investeringene i månedene etter har holdt seg på et stabilt nivå.

Totalt økte bruttoinvesteringene i Norge med 0,5 prosent i 3. kvartal. 

Import og eksport

Eksporten av varer og tjenester økte samlet sett med 0,9 prosent i 3. kvartal. Det var særlig råolje og naturgass som bidro til oppgangen. Eksporten av tradisjonelle varer falt med 0,5 prosent, hovedsakelig som følge av fall i eksporten av raffinerte oljeprodukter. Foreløpige beregninger viser at tjenesteeksporten økte for tredje kvartal på rad.

Det er ingen endring i importen av tradisjonelle varer fra 2. til 3. kvartal. Importen av store kapitalvarer som skip, fly og moduler til oljevirksomheten gikk derimot ned og medførte at samlet import i 3. kvartal var 0,9 prosent lavere enn kvartalet før.

Sysselsettingen fortsatt opp

Sysselsettingsveksten gjennom 1. halvår fortsatte inn i 3. kvartal. Sesongjustert vekst i 3. kvartal er beregnet til 0,4 prosent, tilsvarende rundt 10 700 sysselsatte. Fra inngangen til 2018 viser de sesongjusterte tallene en økning i sysselsettingen på over 30 000 personer. Det var økning i sysselsettingen i de fleste næringsområder, spesielt i tjenesteytende næringer. Sysselsettingen økte også i bygge- og anleggsvirksomhet, i tråd med utvikling de siste to årene.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkeltserier fram til vi har fått lengre tidsserier. Etter hvert som flere måneder foreligger, vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre. 

Siden forrige publisering i oktober er BNP for Fastlands-Norge for 2. kvartal oppjustert marginalt. Grunnet avrundinger framstår imidlertid endringen som en oppjustering fra 0,6 til 0,7 prosent. Siden førstegangspublisering av 2. kvartal i august er fastlands-BNP oppjustert fra 0,5 til 0,7 prosent. Oppjusteringen er på 0,13 prosentpoeng, men på grunn avrundingsregler fremstår endringen som 0,2 prosentpoeng i revisjonstabellen. Revisjoner har blitt tatt inn løpende i månedspubliseringene.

En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fra kvartalspubliseringen i august fremgår av tabell 10.