Tiltakende vekst i norsk økonomi

Publisert:

Veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,8 prosent i månedene mai–juli, sammenlignet med de tre foregående månedene. Fastlands-BNP økte med 0,2 prosent fra juni til juli.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb. 2016
Mar. 2016 99.9 99.8
Apr. 2016 99.8 99.6
Mai 2016 99.8 99.7
Jun. 2016 99.8 99.7
Jul. 2016 99.7 99.7
Aug. 2016 99.7 99.7
Sept. 2016 99.9 99.7
Okt. 2016 100.1 100.1
Nov. 2016 100.3 100.5
Des. 2016 100.4 100.8
Jan. 2017 100.7 101.1
Feb. 2017 101.1 101.3
Mar. 2017 101.3 101.5
Apr. 2017 101.5 101.5
Mai 2017 101.7 101.7
Jun. 2017 102.1 102
Jul. 2017 102.2 102.5
Aug. 2017 102.5 102.6
Sept. 2017 102.6 102.8
Okt. 2017 103 102.8
Nov. 2017 103.3 103.1
Des. 2017 103.5 103.5
Jan. 2018 103.8 103.5
Feb. 2018 103.8 103.2
Mar. 2018 104 103.3
Apr. 2018 104.1 103.8
Mai 2018 104.4 104.3
Jun. 2018 104.6 104.4
Jul. 2018 105 104.4

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 100.2 99.9
Feb. 2016 99.8 99.9
Mar. 2016 99.7 99.5
Apr. 2016 100 99.5
Mai 2016 99.8 100.1
Jun. 2016 99.7 99.5
Jul. 2016 99.5 99.6
Aug. 2016 99.9 99.9
Sept. 2016 100.2 99.7
Okt. 2016 100.4 100.7
Nov. 2016 100.2 101
Des. 2016 100.7 100.8
Jan. 2017 101.2 101.5
Feb. 2017 101.4 101.6
Mar. 2017 101.5 101.5
Apr. 2017 101.7 101.3
Mai 2017 102 102.4
Jun. 2017 102.6 102.3
Jul. 2017 102 102.7
Aug. 2017 102.8 102.8
Sept. 2017 103 102.8
Okt. 2017 103.1 102.7
Nov. 2017 103.8 103.7
Des. 2017 103.8 104.1
Jan. 2018 103.8 102.6
Feb. 2018 103.9 102.9
Mar. 2018 104.3 104.5
Apr. 2018 104.1 104.1
Mai 2018 104.8 104.3
Jun. 2018 105 104.8
Jul. 2018 105.2 103.9

Det største bidraget til tremånedersveksten i Fastlands-BNP kom fra privat tjenesteproduksjon. Økningen på 1,1 prosent i tjenesteproduksjonen var bredt sammensatt, der både tjenester rettet mot næringslivet og mot husholdninger øker. Selv om det var god vekst for tjenestenæringene samlet for perioden mai-juni, gikk likevel aktiviteten litt ned i juli sammenlignet med måneden før. Dette var i stor grad en konsekvens av svake tall for varehandel. Det må understrekes at dette kan være en tilfeldighet i sesongjusteringen og endre seg når vi får nye observasjoner for august.

Industri og bergverk vokste med 1,2 prosent i tremånedersperioden, etter at et lite fall som ble observert i juni stoppet opp i juli.  Annen vareproduksjon som omfatter primærnæringene, inkl. aquakultur, bygg og anlegg samt elektrisitetsproduksjon, økte med 0,7 prosent. Oppgangen var drevet av akvakultur og bygg og anlegg. Bygg og anlegg har for øvrig hatt en jevn vekst gjennom alle årets måneder. Elektrisitetsproduksjonen var lav i både mai, juni og juli og dempet veksten i annen vareproduksjon.

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart steg med 1,6 prosent i perioden mai–juli sammenlignet med de tre foregående månedene. Det var høy olje- og gassproduksjon gjennom sommermånedene som bidro til oppgangen. Samlet økte BNP med 0,9 prosent i samme periode, men hadde en nedgang på 0,2 prosent i juli.

Litt svakere vekst i husholdningenes konsum

Husholdningenes konsum økte med 0,5 prosent i mai–juli sammenlignet med den foregående tremånedersperioden. Dette er svakere enn 2. kvartalstallene og kan forklares med nedgang i varekonsumet både i juni og juli. I juli var det i hovedsak bilkjøp som trakk ned, men det var en generell vekst i øvrig varekonsum. For perioden mai–juli gikk varekonsumet ned med 0,3 prosent.  Tjenestekonsumet har vokst relativt stabilt gjennom flere måneder. Fra juni til juli var økningen på 0,4 prosent, mens for perioden mai-juli økte det med 0,9 prosent sammenlignet med den foregående tremånedersperioden. Konsumet i offentlig forvaltning viser en stabil vekst og økte med 0,4 prosent i perioden.   

Les også: Få andre land publiserer BNP-tall hver måned

Vekst i boliginvesteringene i juli

Husholdningenes boliginvesteringer har vist nedgang helt siden august i 2017, men i juli 2018 viste tallene igjen en økning. Denne økningen er imidlertid ikke nok til å hindre at investeringene for mai–juli1 var 4,3 prosent lavere enn i februar–april.

Når det gjelder investeringer ellers, mangler god månedsinformasjon. Det betyr at for oljeinvesteringene er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene, benyttet. I 2. kvartal økte oljeinvesteringene med vel 13 prosent, og den høye veksttakten ble opprettholdt når vi ser på den nye tremånedersperioden til og med juli. 

Eksport av tradisjonelle varer ned

Eksporten av tradisjonelle varer falt med 5 prosent i juli, mens importen av tradisjonelle varer økte med 1,7 prosent. På eksportsiden forklares om lag halvparten av fallet med raffinerte produkter, men også metaller, maskiner og utstyr ellers trakk ned. Sett over en tremånedersperiode var fallet i eksporten av tradisjonelle varer på 0,3 prosent.

Revisjoner av tidligere publiserte tall

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkeltserier fram til vi har fått lengre tidsserier.  Etter hvert som flere måneder foreligger vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre. I forbindelse med publiseringen av juli 2018 er sesongjustert vekst for 2. kvartal 2018 foreløpig revidert opp fra 0,5 prosent til 0,6 prosent. For konsumet gir de nye observasjonene ingen endring i vekstratene som ble publisert for 2. kvartal, mens veksten i eksport og import nå er beregnet til henholdsvis 1,2 og 4,2 prosent. Tallene for eksport tilsvarer en nedjustering 0,3 prosentpoeng sammenlignet med publiseringen i august, mens importen er oppjustert med 0,1 prosentpoeng.

1 Måned er rettet.

 

Kontakt