Svakere vekst i Fastlands-BNP mot slutten av 2019

Publisert:

Veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,2 prosent i 4. kvartal etter moderat vekst i de tre foregående kvartalene. Årsveksten i 2019 ble dermed på 2,3 prosent, mot 2,2 prosent i 2018.

Etter en forholdsvis jevn oppgang siden 2. halvår 2018, har industriproduksjonen flatet ut de siste månedene og vokste bare med 0,2 prosent i 4. kvartal, viser tall fra Nasjonalregnskapet. De fleste industrinæringene hadde svak utvikling, men høy aktivitet innen bygging av oljeplattformer bidro positivt. For året sett under ett var industriproduksjonen 3,2 prosent høyere enn i 2018, takket være oppgang gjennom vinteren og våren i fjor. 

Figur 1

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 98.3 97.8
Feb. 2016 97.7 97.3
Mars 2016 97.6 96.9
April 2016 97.7 96.6
Mai 2016 97.5 97.2
Juni 2016 97 96.9
Juli 2016 97.5 97
Aug. 2016 97.3 97.4
Sep. 2016 97.7 97.4
Okt. 2016 98.2 98.4
Nov. 2016 97.8 98.3
Des. 2016 98.4 98.1
Jan. 2017 98.6 99.4
Feb. 2017 99.1 99.3
Mars 2017 99 98.5
April 2017 99.1 98.9
Mai 2017 99.8 100
Juni 2017 100.1 99.8
Juli 2017 99.9 100.2
Aug. 2017 100.4 100.2
Sep. 2017 100.8 100.5
Okt. 2017 100.6 100.4
Nov. 2017 101.2 101.2
Des. 2017 101.3 101.4
Jan. 2018 101.3 99.9
Feb. 2018 101.8 100.6
Mars 2018 102 101.6
April 2018 101.9 101.8
Mai 2018 102.2 102.4
Juni 2018 102.5 102.5
Juli 2018 102.7 101.6
Aug. 2018 102.4 102.6
Sep. 2018 102.3 102
Okt. 2018 103.5 102.5
Nov. 2018 103.5 102.4
Des. 2018 103.9 102.4
Jan. 2019 104.2 102.9
Feb. 2019 103.9 102.7
Mars 2019 104.2 103.7
April 2019 104.7 103.1
Mai 2019 104.8 103.1
Juni 2019 104.8 103.9
Juli 2019 105.6 103.8
Aug. 2019 105.3 104
Sep. 2019 105.3 104
Okt. 2019 105.6 103.9
Nov. 2019 105.7 104.5
Des. 2019 105.4 103.4

Aktivitetsnivået for tjenesteytende næringer økte også gjennom 2019, men noe svakere mot slutten av året. Fra 2018 til 2019 økte tjenesteproduksjonen samlet med 2,8 prosent. Det var god utvikling i flere av tjenestenæringene, der blant annet tjenester tilknyttet olje -og gassutvinning fortsatte å bidra positivt.

Annen vareproduksjon falt med 1,2 prosent i 4. kvartal. Dette forklares med fall i aktiviteten innenfor kraftproduksjon og fiskenæringen. På den andre siden viste aktiviteten innen bygg og anlegg fortsatt vekst, men likevel noe avdempet mot slutten av året.

Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 0,4 prosent i 4. kvartal og med 1,8 prosent fra 2018 til 2019.

Etter en nedgang i de fire foregående kvartalene, økte bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart med hele 11,2 prosent i 4. kvartal 2019. Igangsetting av drift på Johan Sverdrup-feltet ga sterk vekst i oljeproduksjonen fra oktober. Dette bidro til at totalt BNP økte med 1,6 prosent i 4. kvartal. For året 2019 økte BNP med 1,2 prosent.

Svak konsumvekst i husholdningene

Husholdningenes samlede konsum var uendret fra 3. til 4. kvartal. Den svake veksten henger sammen med et fall i varekonsumet på 0,7 prosent. Utviklingen i varekonsumet var svak gjennom hele 2019, og særlig i andre halvdel av året.

Tjenestekonsumet vokste jevnt gjennom året og økte 0,8 prosent i 4. kvartal. Blant annet var det god vekst i konsumet av fritidstjenester. Husholdningenes konsum i utlandet bidro også til å trekke opp det samlede konsumet.

På årsbasis økte husholdningens konsum med 1,6 prosent i 2019, mot 1,8 prosent i 2018.

Konsumet i offentlig forvaltning økte 0,5 prosent i 4. kvartal. Fra 2018 til 2019 økte konsumet 1,7 prosent.

Høy investeringstakt både i industrien og petroleumssektoren

Petroleumsinvesteringene fortsatte å stige i 2019. Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at investeringene økte med 13 prosent i 2019 og 5,5 prosent i 4. kvartal.

Bruttoinvesteringer i Fastlands-Norge falt med 0,4 prosent i 4. kvartal, mens årsgjennomsnittet var 4,3 prosent høyere enn året før. Investeringer i industri og bergverk økte i 4. kvartal og er den største bidragsyteren til årsveksten, med en vekst på 25,6 prosent, opp fra 16,7 prosent i 2018.

Også investeringene i offentlig forvaltning økte med 6,9 prosent i 2019. De var 1 prosent lavere i 4. kvartal enn 3. kvartal, men dette må ses i sammenheng med at forsvaret mottok tre kampfly i 3. kvartal og ingen i 4. kvartal.

Husholdningenes investeringer i bolig sank svakt med 0,5 prosent i 2019 etter en nedgang på 6 prosent året før.

Økt eksport

Eksporten av varer og tjenester økte med 6 prosent i 4. kvartal. Oppgangen skyldes primært økt eksport av både råolje og naturgass, men dette må ses i sammenheng med nedgangen i kvartalet før grunnet vedlikeholdsarbeid på sokkelen, samt igangsetting av Johan Sverdrup-feltet i 4. kvartal. For året samlet sett falt eksporten av råolje og naturgass for andre året på rad. Samlet eksportvolum økte likevel med 1,5 prosent i 2019 som følge av økt eksport av tradisjonelle varer og tjenester.

Tjenesteimporten økte for femte kvartal på rad. Importen av tradisjonelle varer har derimot hatt en tiltakende nedgang siden 2. kvartal i 2019, og falt med 1,6 prosent i 4. kvartal. Samlet import falt dermed med 0,8 prosent i 4. kvartal, men vokste likevel med 5,2 prosent i 2019 sett under ett, opp fra en vekst på 1,9 prosent i 2018.

Årslønnsvekst på 3,5 prosent

Årslønnsveksten for alle lønnstakere sett under ett er beregnet til 3,5 prosent for 2019, mens veksten var 2,8 prosent i 2018. Høy vekst i sysselsettingen innen tjenester tilknyttet oljeutvinning fra 2018 til 2019 bidro til å trekke samlet årslønnsvekst opp med 0,1 prosentpoeng. Lønnsveksten var noe høyere i 2019 i de fleste næringshovedområder. Årslønnsveksten i industrien er beregnet til 3,2 prosent.

Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen justert for sesongvariasjoner økte med 0,2 prosent, eller om lag 6 800 personer fra 3. til 4. kvartal. Det var i gjennomsnitt vel 46 100 flere sysselsatte i 2019 enn i 2018. For 2019 er produktivitetsveksten for Fastlands-Norge, regnet som bruttoprodukt per utførte timeverk, beregnet til 0,6 prosent, som året før.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkelte serier fram til vi har fått lengre tidsserier. Etter hvert som flere måneder foreligger, vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre. Nasjonalregnskapet har nylig utgitt en artikkel om revisjonene i det månedlige nasjonalregnskapet

Siden forrige publisering i januar og førstegangspublisering av 3. kvartal i november er vekstbildet for norsk økonomi lite endret. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser siden publiseringen av 3. kvartal i november fremgår av tabell nr 10.