Økt vekst i fastlands-BNP

Publisert:

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i tremånedersperioden september-november sammenliknet med juni–august. Etter en sterk vekst fra september til oktober var fastlandsøkonomien om lag uendret mellom oktober og november.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Mar. 2016 100.1 99.9
Apr. 2016 99.9 99.5
Mai 2016 99.8 99.5
Jun. 2016 99.7 99.4
Jul. 2016 99.5 99.5
Aug. 2016 99.5 99.6
Sept. 2016 99.8 99.7
Okt. 2016 100.1 100.2
Nov. 2016 100.3 100.6
Des. 2016 100.5 100.9
Jan. 2017 100.7 101.1
Feb. 2017 101.1 101.4
Mar. 2017 101.3 101.6
Apr. 2017 101.5 101.6
Mai 2017 101.7 101.7
Jun. 2017 102.1 102.0
Jul. 2017 102.2 102.4
Aug. 2017 102.4 102.5
Sept. 2017 102.7 102.8
Okt. 2017 103.0 102.9
Nov. 2017 103.3 103.2
Des. 2017 103.5 103.6
Jan. 2018 103.7 103.6
Feb. 2018 103.8 103.4
Mar. 2018 104.0 103.6
Apr. 2018 104.2 104.1
Mai 2018 104.5 104.5
Jun. 2018 104.7 104.7
Jul. 2018 105.0 104.6
Aug.2018 105.1 104.7
Sept.2018 105.1 104.5
Okt. 2018 105.3 104.7
Nov. 2018 105.7 104.6

Bak økningen i fastlandsøkonomien for tremånedersperioden september–november lå en generell vekst for de fleste næringsområder, blant annet ulike tjenesteytende næringer.

Tremånedersveksten for privat og offentlig tjenesteyting økte med med 0,5 prosent hver. Annen vareproduksjon totalt økte med 1,6 prosent og var drevet av bygg og anlegg og elektrisitetsproduksjon.

Elektrisitetsproduksjonen bidro alene til å trekke opp fastlandsveksten med i overkant av 0,1 prosentpoeng. Industri og bergverk vokste med 0,4 prosent, og særlig trakk industrigrupper som leverer til oljevirksomhet opp.

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart falt med 3,2 prosent i perioden september–november sammenlignet med de tre foregående månedene. Samlet økte BNP med 0,1 prosent i perioden.

Etter sterk vekst fra september til oktober var det nullvekst i Fastlands-BNP mellom oktober og november. For øvrig ligger BNP for Fastlands-Norge de elleve første månedene i 2018 2,4 prosent over samme måneder i 2017.

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 100.5 100.3
Feb. 2016 99.9 99.9
Mar. 2016 99.8 99.5
Apr. 2016 100 99.2
Mai 2016 99.5 99.8
Jun. 2016 99.5 99.3
Jul. 2016 99.4 99.5
Aug. 2016 99.6 99.9
Sept. 2016 100.4 99.9
Okt. 2016 100.3 100.9
Nov. 2016 100.2 101
Des. 2016 100.8 100.8
Jan. 2017 101.2 101.6
Feb. 2017 101.4 101.9
Mar. 2017 101.4 101.4
Apr. 2017 101.7 101.4
Mai 2017 102 102.3
Jun. 2017 102.6 102.3
Jul. 2017 102 102.7
Aug. 2017 102.6 102.7
Sept. 2017 103.3 103.1
Okt. 2017 103 102.8
Nov. 2017 103.7 103.8
Des. 2017 103.7 104.2
Jan. 2018 103.7 102.8
Feb. 2018 104 103.3
Mar. 2018 104.4 104.6
Apr. 2018 104.2 104.4
Mai 2018 104.9 104.6
Jun. 2018 105 105
Jul. 2018 105.3 104.1
Aug.2018 105 105
Sept.2018 104.9 104.4
Okt. 2018 106.1 104.7
Nov. 2018 106.1 104.7

Svak konsumutvikling

Husholdningenes konsum har hatt en svak utvikling gjennom flere måneder, og falt med 0,1 prosent for perioden september–november sammenlignet med juni–august.

Varekonsumet falt med 0,6 prosent i samme tremånedersperiode. Utviklingen i konsum av mat- og drikkevarer og transportmidler bidro sterkest til denne nedgangen. Tjenestekonsumet fortsatte med stabil tremånedersvekst på 0,4 prosent.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,8 prosent i perioden september-november.

Økte bruttoinvesteringer

Bruttoinvesteringene i fast realkapital økte med 5,6 prosent i september-november sammenliknet med juni-august. For samme periode var veksten i offentlige investeringer 7,9 prosent, men denne veksten forklares i sin helhet med leveranse av kampfly som ble registrert i investeringstallene i september. I oktober og november var de offentlige investeringene om lag på samme nivå som hver av månedene fra juni til august.

Boliginvesteringene falt en del gjennom 2018, men har etter sommeren tatt seg svakt opp.  Boliginvesteringene i september-november var 0,1 prosent høyere enn i juni–august. Fra oktober til november økte boliginvesteringene med 0,2 prosent.

Når det gjelder investeringer ellers, mangler god månedsinformasjon. Det betyr at for oljeinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene, benyttet. Disse tallene indikerer en vekst i oljeinvesteringene på nærmere 7 prosent for periodene september-november.

Import og eksport

Eksporten av tradisjonelle varer økte klart i både oktober og november, men svake tall for september førte til at tremånedersveksten for september-november bare økte med 0,4 prosent. Importen av tradisjonelle varer økte sterkt i oktober for så å gå ned igjen i november.  For tremånedersperioden september-november økte vareimporten med 0,8 prosent.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkelte serier fram til vi har fått lengre tidsserier. Etter hvert som flere måneder foreligger, vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre.

Kvartalsveksten for BNP Fastlands-Norge i 3. kvartal publisert den 13. november, er blant annet revidert opp fra 0,3 til 0,4 prosent.