Økt sparing i husholdningene

Publisert:

Husholdningenes disponible inntekt økte med 0,3 prosent fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall. Det var blant annet økte lønnsinntekter som bidro til oppgangen.

Lønnsinntekter, som er husholdningenes viktigste inntektskilde, økte med 1,1 prosent fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapets kvartalsvise inntekts- og kapitalregnskap. Det er omtrent på snittet med kvartalsveksten de siste to årene.

Figur 1. Disponibel realinntekt. Sesongjustert. 2009 = 100

1. kv. 2002 2. kv. 2002 3. kv. 2002 4. kv. 2002 1. kv. 2003 2. kv. 2003 3. kv. 2003 4. kv. 2003 1. kv. 2004 2. kv. 2004 3. kv. 2004 4. kv. 2004 1. kv. 2005 2. kv. 2005 3. kv. 2005 4. kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2009 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1.kv. 2019
Disponibel realinntekt 78.7053219 79.7725021 83.5826443 81.0833021 81.3578222 83.8231293 86.6919318 86.1299044 86.0054076 87.534301 87.6489456 87.8634565 91.0538012 97.3458203 93.974552 95.7613959 87.6556631 87.108862 90.0596174 88.9122756 93.8142287 92.5912035 96.329245 93.9933609 95.7295999 96.8209629 98.6082546 96.8841071 96.7493101 99.2293956 101.947727 102.073567 101.207911 102.397349 104.0073 102.855479 105.017158 105.667855 108.962545 107.70638 111.204832 109.992107 112.088402 112.901214 112.754774 115.849283 117.535365 117.670609 114.721645 117.97603 121.463286 121.32625 123.163699 126.086241 125.983688 125.483013 122.316851 122.410448 122.79603 123.740057 124.560482 123.358953 124.734688 125.210284 126.132368 126.91204 126.976976 128.680523 128.051769

Inntekter fra pensjoner og andre stønader økte med 0,6 prosent. Det var også en oppgang i formuesinntektene som økte klart mer enn formuesutgiftene. Skatt av inntekt og formue økte med 1,1 prosent og trakk dermed ned disponibel inntekt.

Husholdningenes disponible inntekt var om lag 1 milliard kroner, eller 0,3 prosent, høyere i 1. kvartal 2019 enn 4. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall. Til sammenligning økte husholdningenes konsum med nærmere 3 milliarder kroner i samme periode. 

Sparing i pensjonsfond som ikke inngår i disponibel inntekt, men som er en del av sparingen økte og sørget for at sparingen økte fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019. Husholdningenes sesongjusterte sparerate endte på 7,0 prosent i 1. kvartal, mot 6,4 prosent kvartalet før.

Figur 2. Sparerate sesongjustert

1. kv. 2002 2. kv. 2002 3. kv. 2002 4. kv. 2002 1. kv. 2003 2. kv. 2003 3. kv. 2003 4. kv. 2003 1. kv. 2004 2. kv. 2004 3. kv. 2004 4. kv. 2004 1. kv. 2005 2. kv. 2005 3. kv. 2005 4. kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2009 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1.kv. 2019
Sparerate 6.2 8.6 11.3 7.1 7.4 9.2 10.5 9.1 6 7.7 6.7 7.7 7.7 13 8 10.7 0.6 -2 0.6 -1 1 -0.2 3 1 1 2.2 4.9 7.2 3.6 5.2 6.4 6.1 2.5 5.5 5.4 3.4 6 5.2 7.3 6.1 7.7 6.5 6.9 7.9 6.8 7.9 7.6 8.4 7.6 8.2 9.3 8.7 10.5 11.7 10.9 9.8 7.2 8 7.6 7.4 7.2 6.4 6.8 6.4 7.2 6.4 5.6 6.4 7

Oppgang i disponibel inntekt for Norge 

Norges brutto nasjonalinntekt (BNI) var 0,6 prosent høyere i 1. kvartal 2019 enn i 4. kvartal 2018, ifølge sesongjusterte tall. Økningen kan i sin helhet forklares med økte formuesinntekter fra utlandet, mens det var en liten nedgang i verdien av bruttonasjonalproduktet. Den disponible inntekten, der man i tillegg tar hensyn til skatter og andre ytelser overfor utlandet, økte også med 0,6 prosent.

Samlet sparing for Norge var 0,4 prosent lavere i 4. kvartal 2018 enn i 1. kvartal 2019.

Revisjoner av tidligere publiserte tall for 2018

I forbindelse med frigiving av tall for 1. kvartal 2019 er ny informasjon innarbeidet for 2018. Dette førte til mindre endringer, og husholdningenes disponible inntekt for året samlet ble nedjustert fra en vekst på 4,4 prosent til 4,3 prosent.

Disponibel inntekt for Norge er revidert ned med 1,7 milliarder kroner som følge av en liten nedjustering av bruttonasjonalprodukt. Veksten i disponibel realinntekt økte med 5,0 prosent fra 2017 til 2018, en nedjustering på 0,1 prosentpoeng fra de første anslagene. Det største bidraget til økningen i realinntekten, kom fra endringer i bytteforholdet, og da spesielt prisøkning på petroleum som trakk opp inntekten med 3,9 prosentpoeng. Også produksjonsvekst utenom petroleumsvirksomheten bidro positivt med 1,8 prosentpoeng.

Normalt publiseres nasjonalregnskapet i 3 foreløpige versjoner før endelige tall foreligger for år t-2. Utover disse revisjonene er det enkelte ganger behov for revisjon av lengre tidsserier. Disse kalles hovedrevisjoner. Siste hovedrevisjon var i 2014 og neste kommer i september 2019. Foreløpige årstall er basert på summen av fire kvartaler fra det kvartalsvise inntekts- og kapitalregnskapet.