Den gode veksten i Fastlands-BNP fortsetter

Publisert:

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,8 prosent i tremånedersperioden november-januar sammenliknet med august-oktober. Månedsveksten fra desember til januar var 0,3 prosent.

Både tremånedersveksten og månedsveksten i fastlandsøkonomien trekkes opp av sterk vekst i primærnæringene. Den kraftige tremånedersveksten skyldes stadig de svake høstmånedene for jordbruket som følge av sommerens tørke, mens månedsveksten trekkes opp av sterke januartall for fiske. Varehandel bidro positiv til både måneds- og tremånedersveksten, det samme gjelder for eksempel tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning. Samlet økte tjenestenæringene med 0,7 prosent i november-januar sammenlignet med august-oktober og 0,3 prosent fra desember til januar.

Figur 1.Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Mar. 2016 100 99.9
Apr. 2016 99.9 99.5
Mai 2016 99.8 99.5
Jun. 2016 99.7 99.4
Jul. 2016 99.5 99.5
Aug. 2016 99.5 99.6
Sept. 2016 99.8 99.8
Okt. 2016 100.1 100.2
Nov. 2016 100.3 100.6
Des. 2016 100.5 100.9
Jan. 2017 100.7 101.2
Feb. 2017 101.1 101.5
Mar. 2017 101.3 101.7
Apr. 2017 101.5 101.7
Mai 2017 101.7 101.8
Jun. 2017 102.1 102.1
Jul. 2017 102.2 102.4
Aug. 2017 102.4 102.6
Sept. 2017 102.7 102.9
Okt. 2017 103 102.9
Nov. 2017 103.4 103.2
Des. 2017 103.5 103.6
Jan. 2018 103.7 103.6
Feb. 2018 103.8 103.5
Mar. 2018 104 103.6
Apr. 2018 104.2 104.2
Mai 2018 104.5 104.8
Jun. 2018 104.7 104.9
Jul. 2018 105.1 104.8
Aug.2018 105.1 104.9
Sept.2018 105.1 104.7
Okt. 2018 105.4 105
Nov. 2018 105.7 105
Des. 2018 106.1 105.1
Jan. 2019 106.2 105.1

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 100.4 100.5
Feb. 2016 99.9 99.8
Mar. 2016 99.8 99.6
Apr. 2016 100 99.2
Mai 2016 99.6 99.7
Jun. 2016 99.5 99.3
Jul. 2016 99.4 99.6
Aug. 2016 99.7 99.9
Sept. 2016 100.3 99.8
Okt. 2016 100.4 100.9
Nov. 2016 100.2 101
Des. 2016 100.8 100.9
Jan. 2017 101.1 101.7
Feb. 2017 101.4 101.9
Mar. 2017 101.4 101.5
Apr. 2017 101.7 101.6
Mai 2017 102 102.3
Jun. 2017 102.6 102.3
Jul. 2017 102.1 102.7
Aug. 2017 102.7 102.7
Sept. 2017 103.2 103.1
Okt. 2017 103.1 102.7
Nov. 2017 103.7 103.7
Des. 2017 103.7 104.4
Jan. 2018 103.6 102.8
Feb. 2018 104 103.4
Mar. 2018 104.4 104.8
Apr. 2018 104.3 104.6
Mai 2018 104.9 105
Jun. 2018 104.9 105.2
Jul. 2018 105.4 104.2
Aug.2018 105.1 105.3
Sept.2018 104.9 104.7
Okt. 2018 106.1 105
Nov. 2018 106.1 105.2
Des. 2018 106.1 105
Jan. 2019 106.5 105.3

Også bygg og anlegg bidro til tremånedersveksten, selv om produksjonen i januar var mindre enn i desember.

Aktiviteten i industrien falt noe fra desember til januar, men tiltakende vekst i månedene før betyr at aktiviteten lå 1,8 prosent høyere i perioden november-januar enn august-oktober.

Fortsatt svak konsumutvikling

Husholdningenes konsum var svakt høyere i november-januar enn august-oktober. Den svake konsumveksten forklares i hovedsak av en nedgang på 0,3 prosent i varekonsumet. Dette skyldes først og fremst nedgang i bilkjøp, men også andre varer som møbler og hvitevarer hadde svak utvikling. Tremånedersveksten i tjenestekonsumet er anslått til 0,5 prosent som er tilnærmet samme veksttakt som har vært i en lengre periode.

Også konsumet i offentlig forvaltning viser jevn vekst og økte med 0,5 prosent i perioden november-januar.

Svak oppgang i boliginvesteringene

Bruttoinvesteringene falt med 1,3 prosent i november-januar sammenliknet med august-oktober, men dette må sees i sammenheng med leveranse av kampfly som ble registrert i investeringstallene i september. Fra desember til januar steg investeringene med 2 prosent.

Boliginvesteringene falt en del gjennom 2018, men tok seg svakt opp etter sommeren og viser nå en oppgang på 1,8 prosent fra desember til januar og 0,7 prosent i november-januar.

Når det gjelder investeringer ellers, mangler god månedsinformasjon. Det betyr at for petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene, benyttet. De planlagte investeringene i petroleumsvirksomheten viser en økning på 5,2 prosent for den siste tremånedersperioden.

5,6 prosent importøkning for tradisjonelle varer siden desember

Eksporten av tradisjonelle varer steg 4,7 prosent i november-januar, trukket opp av raffinerte og kjemiske produkter. Fra desember til januar var veksten på 1,2 prosent. Importen av tradisjonelle varer økte 2,4 prosent i tremånedersperioden. Fra desember til januar steg importen av tradisjonelle varer 5,6 prosent.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkelte serier fram til vi har fått lengre tidsserier. Etter hvert som flere måneder foreligger, vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre.

Der er ingen endringer i tallene som ble publisert for 4. kvartal 2018 i februar.

Kontakt