God vekst i Fastlands-BNP i 2018

Publisert:

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,9 prosent i 4. kvartal 2018 etter lav vekst i 3. kvartal som var påvirket av sommerens tørkeperiode. På årsbasis var veksten på 2,2 prosent, mot 2,0 prosent i 2017.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Mar. 2016 100.1 99.9
Apr. 2016 99.9 99.5
Mai 2016 99.8 99.5
Jun. 2016 99.7 99.4
Jul. 2016 99.5 99.5
Aug. 2016 99.5 99.6
Sept. 2016 99.8 99.8
Okt. 2016 100.1 100.2
Nov. 2016 100.3 100.6
Des. 2016 100.5 101
Jan. 2017 100.7 101.2
Feb. 2017 101.1 101.5
Mar. 2017 101.3 101.6
Apr. 2017 101.5 101.6
Mai 2017 101.7 101.7
Jun. 2017 102.1 102
Jul. 2017 102.2 102.4
Aug. 2017 102.4 102.6
Sept. 2017 102.6 102.9
Okt. 2017 103 102.9
Nov. 2017 103.3 103.2
Des. 2017 103.5 103.6
Jan. 2018 103.7 103.6
Feb. 2018 103.8 103.5
Mar. 2018 104 103.6
Apr. 2018 104.2 104.2
Mai 2018 104.5 104.7
Jun. 2018 104.7 104.9
Jul. 2018 105.1 104.8
Aug.2018 105.1 104.9
Sept.2018 105.1 104.7
Okt. 2018 105.4 105
Nov. 2018 105.7 104.9
Des. 2018 106.1 105

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 100.4 100.4
Feb. 2016 99.9 99.8
Mar. 2016 99.8 99.6
Apr. 2016 100 99.1
Mai 2016 99.6 99.7
Jun. 2016 99.5 99.3
Jul. 2016 99.4 99.6
Aug. 2016 99.7 99.9
Sept. 2016 100.3 99.8
Okt. 2016 100.4 100.9
Nov. 2016 100.2 101
Des. 2016 100.8 100.9
Jan. 2017 101.2 101.6
Feb. 2017 101.4 101.9
Mar. 2017 101.4 101.4
Apr. 2017 101.6 101.4
Mai 2017 102 102.3
Jun. 2017 102.6 102.2
Jul. 2017 102.1 102.7
Aug. 2017 102.7 102.7
Sept. 2017 103.2 103.1
Okt. 2017 103.1 102.8
Nov. 2017 103.7 103.7
Des. 2017 103.7 104.4
Jan. 2018 103.7 102.8
Feb. 2018 104 103.4
Mar. 2018 104.4 104.8
Apr. 2018 104.3 104.5
Mai 2018 104.9 104.9
Jun. 2018 105 105.2
Jul. 2018 105.4 104.2
Aug.2018 105.1 105.3
Sept.2018 104.9 104.7
Okt. 2018 106.1 105
Nov. 2018 106.1 105.1
Des. 2018 106.1 104.9

I 4. kvartal drar jordbruket opp veksten i Fastlands-BNP med 0,2 prosentpoeng etter et tilsvarende negativt bidrag i 3. kvartal som følge av produksjonstap etter den varme og tørre sommeren. Det var også vekst i andre vareproduserende næringer der godt fiske i særlig oktober bidro til kvartalsveksten. Aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomhet har vært høy lenge, og sesongjusterte tall viser at bruttoproduktet økte med 0,4 prosent i 4. kvartal. For året samlet økte produksjonen i bygg og anlegg med 3,9 prosent.

Bruttoproduktet i tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning økte klart gjennom 2018. I 4. kvartal var sesongjustert vekst på 0,6 prosent. Det er relativ bred oppgang, men spesielt varehandel bidro til økningen. Fra 2017 til 2018 økte tjenesteproduksjonen samlet med 2,6 prosent. Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 0,4 prosent i 4. kvartal og med 2,2 prosent fra 2017 til 2018.

Etter en nullvekst i 2017 og nedgang i begynnelsen av 2018, har det vært en jevn aktivitetsøkning i industri og bergverk de siste tre kvartalene. Sesongjusterte tall viser produksjonsvekst i 4. kvartal på 1,6 prosent. For 2018 sett under ett var industriproduksjonen 0,9 prosent høyere enn i 2017. I 4. kvartal var produksjonsoppgangen relativt bredt sammensatt, men med særlig bidrag fra maskin- og verftsindustrien som er viktige leverandører til petroleumsvirksomheten.

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart har stort sett falt gjennom 2018 og gikk ned med 2,7 prosent i 4. kvartal. Dette bidro til at totalt BNP økte med kun 0,5 prosent dette kvartalet. For året 2018 økte BNP med 1,4 prosent.

Moderat konsumvekst i husholdningene

Husholdningenes samlede konsum økte med 0,3 prosent i 4. kvartal, etter en svak nedgang kvartalet før. Den svake veksten henger sammen med fall i varekonsumet. Dette er en utvikling som er observert siste halvår. I forhold til publiseringen av varekonsumindeksen for desember 2018, er nå tall for direkte vareimport fra utlandet innarbeidet. Det har gitt mindre revisjoner.

Tjenestekonsumet har vokst jevnt gjennom året og var 0,6 prosent høyere i 4. kvartal enn kvartalet før. Blant annet var det god vekst i konsumet av hotell- og restauranttjenester og transporttjenester. Økt forbruk på reiser i utlandet bidro også til å trekke opp husholdningenes samlede konsum.

For 2018 under ett økte husholdningenes konsum med 1,9 prosent, mot 2,2 prosent i 2017.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,1 prosent i 4. kvartal. Fra 2017 til 2018 økte konsumet med 1,5 prosent.

Økning i petroleumsinvesteringene

Etter en nedgang som startet i 2014 viser foreløpige nasjonalregnskapstall at petroleumsinvesteringene økte med 3,3 prosent i 2018 og 4,3 prosent i 4. kvartal. Investeringene ventes å øke de neste årene også. Av større pågående utbygginger kan nevnes Johan Sverdrup fase I og II, Johan Castberg og ferdigstillelse av Martin Linge.

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge falt med 2,4 prosent i 4. kvartal 2018, mens årsgjennomsnittet var 0,7 prosent høyere enn året før. I industri og bergverk falt investeringene noe i 4. kvartal, men som årsgjennomsnitt økte investeringene med 10,4 prosent i 2018, etter å ha falt med 2,5 prosent i 2017. I tillegg har kraftinvesteringene økt gjennom hele 2018.

Også investeringene i offentlig forvaltning økte med 6,6 prosent fra 2017 til 2018. De var 5,6 prosent lavere i 4. enn 3. kvartal men dette må ses i sammenheng med at forsvaret mottok tre kampfly i 3. kvartal og ingen i 4. kvartal.

Husholdningenes investeringer i bolig sank med 6,0 prosent i 2018. Tallene for andre halvår viser en svak oppgang. Både 3. og 4. kvartal hadde en vekst på 0,12 prosent.

Økt eksport av tradisjonelle varer

Eksporten av tradisjonelle varer økte med 4,9 prosent i 4. kvartal. Det var særlig vekst i eksport av farmasøytiske produkter og maskiner og utstyr som bidro. Samlet for året økte eksporten av tradisjonelle varer 2,5.

Foreløpige beregninger viser at tjenesteeksporten falt med 6,8 prosent i 4. kvartal. Sammen med nedgang i eksporten av råolje og naturgass, falt det totale eksportvolumet i 4. kvartal med 1,9 prosent. For 2018 falt samlet eksportvolum med 0,8 prosent.

Import av tradisjonelle varer fortsatte å øke i 4. kvartal, men nedgang i import av fly og tjenester bidro til at samlet import falt med 1,0 prosent i kvartalet. Import av varer og tjenester økte med 0,9 prosent fra 2017 til 2018.

Årslønnsvekst på 2,8 prosent

For lønnstakere under ett er årslønnsveksten for 2018 beregnet til 2,8 prosent, mot 2,3 prosent i 2017.

Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen justert for sesongvariasjoner økte med 0,5 prosent, eller om lag 13 500 personer i 4. kvartal. Det var i gjennomsnitt vel 42 600 flere sysselsatte i 2018 enn i 2017. Antall utførte timeverk økte gjennom hele året og med 0,6 prosent i 4. kvartal. For 2018 er produktivitetsveksten for Fastlands-Norge regnet som bruttoprodukt per utførte timeverk foreløpig beregnet til 0,7 prosent.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkeltserier fram til vi har fått lengre tidsserier. Etter hvert som flere måneder foreligger, vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre.

Siden forrige publisering i januar er BNP for Fastlands-Norge lite endret. 2. kvartal er oppjustert fra 0,6 til 0,7 prosent, og siden førstegangspublisering av 3. kvartal i november er fastlands-BNP oppjustert fra 0,3 til 0,4 prosent. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser siden publiseringen av 3. kvartal i november fremgår av tabell nr. 10.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere, se statistikk fra OECD.

Kontakt