344684
/kultur-og-fritid/statistikker/museer/aar
344684
statistikk
2018-09-04T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Svalbard
no
museer, Museum og samlingar, museumsbesøk, utstillingar, gjenstandar, kulturhistoriske bygningar, sysselsette, inntekter, utgifterKultur, Kultur og fritid, Kultur og fritid, Svalbard
true

Museum og samlingar

Etter frigiving av tala i statistikk for museum og samlinger har SSB vorte gjord oppmerksomme på ein underrapportering av offentlige løyvingar for Hordaland. Kvalitetssikring pågår i samarbeid med Kulturrådet.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

11

millionar besøk i norske museum i 2017

Museum og samlingar. Besøk og årsverk
200820171Endring i prosent
1Fem museum er ikkje lenger definert som museum.
Besøk
Totalt besøk10 195 98611 224 60810,1
Enkeltbesøk7 552 9018 843 68017,1
Gruppebesøk2 643 0852 380 928-9,9
Betalande besøkjande5 054 5375 813 23515,0
 
Årsverk
Lønte årsverk3 638,63 939,88,3
Årsverk i faste stillingar2 674,93 085,615,4
Prosentandel faste stillingar73,578

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Museum og samlingar. Årsverk

Museum og samlingar. Årsverk
Årsverk i altLønte årsverkÅrsverk i faste stillingar
20073 768,13 568,22 656,6
20083 842,03 638,62 674,9
20093 840,83 633,52 715,6
20103 932,53 726,92 792,3
20113 977,83 782,42 844,0
20123 972,73 778,12 868,1
20134 064,83 862,92 952,9
20144 052,83 864,62 999,2
20154 213,14 015,13 085,4
20164 150,73 954,83 069,2
20174 142,93 939,83 085,6
 
2017
Østfold71,067,165,4
Akershus157,3142,193,2
Oslo1 083,91 062,9833,6
Hedmark164,5149,8111,1
Oppland186,4170,2149,6
Buskerud163,6130,873,2
Vestfold76,476,471,9
Telemark102,094,377,4
Aust-Agder61,961,250,4
Vest-Agder84,578,168,0
Rogaland305,8293,3229,0
Hordaland476,1465,3365,1
Sogn og Fjordane61,560,953,1
Møre og Romsdal126,8113,393,9
Sør-Trøndelag (-2017)414,2401,4294,4
Nord-Trøndelag (-2017)130,4115,898,4
Nordland194,5186,4159,7
Troms - Romsa157,0145,5108,8
Finnmark - Finnmárku109,2109,179,7
Svalbard15,915,99,7

Tabell 2 
Museum og samlingar. Storleik på samlingane

Museum og samlingar. Storleik på samlingane
KunsthistoriskeKulturhistoriskeNaturhistoriskeFotografierArkeologiske
2007452 6613 469 43011 855 59017 941 7874 658 042
2008450 7623 489 29411 921 26123 431 2814 191 631
2009453 3053 542 74511 542 27122 914 2544 279 451
2010451 8953 588 7109 953 46724 731 1054 404 473
2011643 0833 590 08910 138 47829 681 6354 611 748
2012692 1363 594 99910 250 11231 773 8784 922 274
2013715 7553 605 98810 293 70530 974 7205 176 241
2014760 4283 728 07510 437 05331 907 3546 346 950
2015766 8993 779 69010 559 20733 885 9466 705 567
2016782 8873 633 8529 946 82534 027 0686 991 980
2017787 3653 595 3479 912 14134 911 6477 259 804
 
2017
Østfold4 977110 0041 0471 002 430314
Akershus3 40493 82605 570 6310
Oslo604 289792 1375 603 1226 290 5622 070 543
Hedmark1 626204 6591 8634 951 3687 329
Oppland1 713178 4623 8772 384 741487
Buskerud5 405228 2439 691319 2320
Vestfold6 486114 9511 0161 554 673804
Telemark9 553134 1968003 267 6811 137
Aust-Agder1090 04612 18289 437490
Vest-Agder2 62154 783113 540205 425206
Rogaland15 711289 98324 5811 392 5171 315 845
Hordaland52 448339 8632 119 140748 9711 733 404
Sogn og Fjordane4 728110 1187 71640 1811
Møre og Romsdal2 031135 0387451 793 164400
Sør-Trøndelag (-2017)32 048199 2951 360 5622 079 0071 768 348
Nord-Trøndelag (-2017)3 62996 565155623 341915
Nordland5 219271 48924 1571 378 773330
Troms - Romsa29 59788 384625 7031 003 399309 637
Finnmark - Finnmárku1 74158 0641 842191 832307
Svalbard1295 24140224 28249 307

Tabell 3 
Museum og samlingar. Museum og kulturhistoriske bygningar

Museum og samlingar. Museum og kulturhistoriske bygningar
Museum og samlingarKulturhistoriske bygningarOpne kulturhistoriske bygningar
20101374 9742 862
20111344 9822 925
20121285 0192 877
20131274 9262 855
20141184 9152 824
20151154 9402 829
20161075 0142 443
20171064 9962 519
 
2017
Østfold27831
Akershus3223124
Oslo1919488
Hedmark3648285
Oppland8559253
Buskerud4396245
Vestfold22828
Telemark328480
Aust-Agder29863
Vest-Agder310356
Rogaland8238105
Hordaland10507230
Sogn og Fjordane2161104
Møre og Romsdal6323197
Sør-Trøndelag (-2017)626874
Nord-Trøndelag (-2017)4171107
Nordland7407251
Troms - Romsa6187152
Finnmark - Finnmárku612246
Svalbard210

Om statistikken

Museumsstatistikken gjev ei oversikt over status på samlingane og noko av aktiviteten i dei norske musea. Statistikken viser også inntekter og utgifter for musea. Museumsstatistikken baserer seg på data frå Norsk Kulturråd rapportert via Altinn.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Besøk i museumsstatistikken: Med besøk meiner ein besøk av ein person som oppsøkjer museet for å sjå på og bruke museets utstillingar og formidlingstenester. Besøk på friluftsmuseum er besøk av personer som oppsøker museets område i opningstida for bruk av museets formidling på området. Besøk av personer som oppheld seg i museets lokale og friluftsområde i forbindelse med arrangement som ikkje aktivt knytast til museets formidling og verksemd, skal ikkje reknast med. For utstillingar i andre lokale enn museets eigne, reknast besøk av personar dersom det primære formål er å aktivt oppsøke utstillinga til museet. Dei som vitjar museets stand på ei messe, skal ikkje reknast med. Personar som berre passerar gjenstandar/fotografi i eit offentleg lokale utan å oppsøkje utstillinga skal heller ikkje reknast med. Virtuelle besøk (internettutstillingar og liknande) reknast ikkje med. Deltakarar i pedagogisk verksemd skal også være inkludert i besøkstala.

Selskapsform : er den reelle eigaren. Dette kan vere ulikt frå hovudfinansieringskjelda.

Gjenstandar/objekt : kan vere kunsthistoriske, kulturhistoriske, naturhistoriske, arkeologiske og fotografi.

Utstillingar – Frå 2016 er basisutstillingar og temporære utstillingar slått saman til ny kategori – Utstillingar.  Basisutstilling er fast utstilling som er ein del av det faste opplegget til museet når det gjeld formidling. Eit museum kan ha fleire basisutstillingar. Eit tun eller friluftsmuseum med fleire bygningar blir rekna som éi basisutstilling. Temporær utstilling er utstilling som er montert, og som skal visast ei avgrensa tid. Visingstida kan variere frå nokre få dagar og inntil eit år.

Eigenprodusert vandreutstilling i drift : Utstilling som er laga for å kunne transporterast og visast på fleire stader.

Inntekter totalt : inkluderer offentlege løyvingar, billettinntekter, gåver og andre inntekter.

Utgifter i alt : inkluderer lønn, sosiale utgifter, andre driftsutgifter og investeringar.

Frå og med rapporteringsåret 2011 har ein gått bort ifrå å rapportere på typar museum. Tidlegare opererte ein med fire eller fem ulike typar museum:

Kunst- og kunstindustrimuseum : Museum som samlar, tek vare på og formidlar kunst og/eller kunsthandverk og designprodukt.

Kulturhistorisk museum : Museum som samlar, tek vare på og formidlar kulturhistorisk materiale.

Naturhistorisk museum : Museum som samlar, tek vare på og formidlar naturhistorisk materiale.

Blanda kultur- og naturhistorisk museum : Museet skal ha ei aktiv verksemd på begge sektorar for å krysse av i rubrikken "blanda kultur- og naturhistorisk".

Blanda kunst- og kulturhistorisk museum : Museet skal ha ei aktiv verksemd på begge sektorar for å krysse av i rubrikken "blanda kunst- og kulturhistorisk".

Musea definerte sjølve kva gruppe dei høyrde til. Typen blei fastsett ut frå kva for ei verksemd museet meinte var deira hovudområde.

Kulturhistoriske bygningar: Med kulturhistoriske bygningar i museumsstatistikken meiner ein bygningar som har kunnskaps- og kjeldeverdi ved at dei vitnar om lokal kunnskap, estetikk, tradisjonar, levemåte, arkitektur og økonomiske forutsetningar.

Standard klassifikasjonar

Ikkje relevant

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Museum og samlingar
Emne: Kultur og fritid

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken blir samla inn på institusjonsnivå. Publisering skjer på fylkes- og nasjonalt nivå.

Kor ofte og aktualitet

Statistikken blir publisert ein gong i året, normalt i mai/juni. Statistikken blir også publisert årleg i ein større papirpublikasjon,Kulturstatistikk, samt i Statistisk årbok. Norsk kulturråd publiserer også Statistikk for museum ein gong i året.

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

All museumsstatistikk i SSB er langtidslagra på forsvarlege og standardiserte måtar i samråd med blant anna Datatilsynet.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med museumsstatistikken er å gje ei oversikt over aktiviteten på området i løpet av året. Statistikken gjev også naudsynt informasjon for stat, fylke, kommune og andre som er involverte i drifta eller finansieringa av musea på ein eller annan måte. Statistikken er blitt publisert årleg sidan 1983, med unntak av åra 1984 og 1990. Statistikken har vore publisert i samarbeid med Statens museumsråd, Norsk Museumsutvikling (NMU) og ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Frå statistikkrapporteringa i 2011, i samarbeid med Norsk kulturråd.

Brukarar og bruksområde

Forutan å gje departement, fylke og kommunar naudsynt styringsinformasjon, er også Museumsnett, Norsk kulturråd, Noregs museumsforbund, pressa og allmenta viktige brukarar.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.  Dette er eit av de viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Samanheng med annan statistikk

Statistikken blir nytta i samband med annan statistikk i SSB, til dømes med "Norsk kulturbarometer", som er ei undersøking om det norske folks kulturvanar.

Lovheimel

Ikkje relevant

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Det finst ikkje nokon eintydig definisjon for museum i Noreg. Til og med 2001-statistikken betydde dette at alle samlingar som var opne for publikum, kunne vere inkluderte i populasjonen (sjå elles ICOMs definisjon av eit museum: NOU 1996:7 Museum - mangfald, minne, møtestad, side 35). Nokre museum blir administrerte under ei eining jamvel om dei er einskilde museum. I desse tilfella vil berre den administrative eininga få tilsendt skjema. Sidan svarprosenten varierte frå år til år, var det vanskeleg å samanlikne talgrunnlaget over tid. Frå og med statistikkåret 2002 består statistikken av ein delpopulasjon av dei norske musea. I tillegg til at musea skal vere opne for publikum, har vi avgrensa populasjonen til å gjelde berre dei musea som har minst eitt fast lønna årsverk i statistikkåret. Ein ville då få ein meir stabil populasjon å halde seg til.

Det har også gått føre seg ein omfattande konsolideringsprosess i museumssektoren. Denne prosessen førte til at talet på administrative einingar som skulle rapportere, fall år for år i ein periode, men ein reknar likevel med at statistikken dekkjer dei same musea.

Ser ein bort fra konsolideringa, ser ein likevel at populasjonen varierer noko frå år til år ved at til dømes nokre heilt nye einingar kjem til, nokre einingar leverar ikkje den årlege statistikken. I 2016 ble fem einingar teke ut av museumspopulasjonen fordi verksemda deira ikkje lenger reknast å ligge innanfor det som er museumsdrift, i hovudsak fordi dei ikkje har eigne samlingar. Desse fem er Akvariet i Bergen, Nordnorsk vitensenter, Stiftelsen Atlanterhavsparken, VilVITE, Bergen Vitensenter og Vitensenteret i Trondheim.

Datakjelder og utval

Dei enkelte musea er kjelde for sine data. Frå 2017 rapporterer musea elektronisk via Altinn. Norsk kulturråd sender det samla datagrunnlaget til Statistisk sentralbyrå. Frå 2004  har rapporteringa vore elektronisk til Norsk Kulturråd (tidlegare ABM-utvikling).

Eit utval av musea som Norsk kulturråd har registrert. Musea i utvalet skal vere opne for publikum og ha minst eitt fast lønna årsverk i statistikkåret.

Datainnsamling, editering og beregninger

Norsk kulturråd sender ut varsel om levering av elektroniske skjema med svarfrist mars/april kvart år. Norsk kulturråd er sjølv ansvarleg for purring. Den samla datafila blir send til SSB for vidare arbeid.

Det blir køyrd manuelle og maskinelle kontrollar under utarbeidinga av statistikken. Med editering meiner ein kontroll, gransking og endring av data.

Sesongjustering

Ikkje relevant.

Konfidensialitet

Ikkje relevant.

Samanlikningar over tid og stad

Fordi populasjonen ikkje har vore eintydig, og på grunn av svært varierande svarprosent frå år til år, var det vanskeleg å seie noko om aktiviteten over tid. Frå og med statistikkåret 2002 er populasjonen meir eintydig og ein reknar med at samanlikningar vil kunne gjerast frå og med år 2002.

I enkelte år kan eit museum vere stengt på grunn av oppussing ol. I nokre høve kan dette gi store utslag på tala. Nokre museum har i ulike år ikkje rapportert betalande besøkjande, og i dei einingane som er slegne saman har det vore ulik praksis med rapportering av betalande besøkjande, noko som også kan ha gitt utslag på datakvaliteten.

Musea har gjennom åra stadig gjort kvalitetsforbetringar og i nokre høve endra metodikk for teljing av til dømes gjenstandar og objekt. Til dømes er årsaka til over halvparten av endringane i tal på kunsthistoriske gjenstandar frå 2010 til 2011 at frå og med 2011 tel Nasjonalmuseet for kunst alle objekt i samlingane sine som kunsthistoriske gjenstandar, og at museet frå og med 2011 bruker tal på registrerte objekt i ein samlingsdatabase, i staden for å bruke overslag av tal på gjenstandar frå 2002 pluss årleg tilvekst. Over halvparten av endringane i tal på fotografi frå 2010 til 2011 kjem av ein ny standardiseringsmåte for teljing av samlingane ved eit museum i Akershus.

 

 

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Det kan oppstå feil ved utfylling av skjema i dei einskilde musea, og ved arbeidet hos SSB. Dei fleste slike feil blir funne og retta ved maskinelle og manuelle kontrollar. Nokre museum lar vere å svare på enkelte spørsmål i skjemaet.

 

Revisjon

Ikkje relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB