Åtte av ti går i skog og fjell

Publisert:

Nordmenn er glade i friluft. Å gå på turer i skogen og på fjellet er den mest populære friluftsaktiviteten. Nærmere åtte av ti har vært på en kortere fottur de siste 12 månedene.

De mest populære friluftsaktivitetene er kortere turer i nærområdet eller i skogen og på fjellet. Hele 84 prosent av befolkningen har vært på en kortere spasertur i nærområdet, og 66 prosent har vært på minst 25 kortere spaserturer, viser nye tall fra Levekårsundersøkelsen 2017, som har kartlagt omfanget av friluftslivsaktiviteter i befolkningen de siste 12 månedene.

Åtte av ti nordmenn har vært på en kortere fottur i skogen eller på fjellet, og fem av ti har vært på en lengre fottur. 23 prosent hadde vært på en lengre skitur i skogen eller på fjellet i løpet av de siste 12 månedene.

Figur 1. Andelen som har deltatt på ulike friluftsaktiviteter i løpet av de siste 12 månedene. 16 år og over. 2017

Prosent
Vært på ridetur i naturomgivelser 4
Vært på jakttur 7
Stått på skøyter på islagte vann eller vassdrag 7
Stått alpint, snowboard eller telemark 21
Vært på lengre skitur i skogen eller på fjellet 23
Vært på tur i kano/kajakk/robåt 24
Vært på kortere skitur i skogen eller på fjellet 34
Vært på tur med sykkel i naturen 35
Vært på bær- eller sopptur 36
Vært på fisketur 42
Vært på tur i motor- eller seilbåt 42
Vært på lengre fottur i skogen eller på fjellet 53
Badet i salt- eller ferskvann 66
Vært på kortere fottur i skogen eller på fjellet 78
Vært på kortere spasertur 84

Det å gå på kortere spasertur, på bær- og sopptur eller ta en ridetur i naturomgivelser er mer populært blant kvinner. Fire av ti kvinner har vært på bær- eller sopptur i løpet av de siste 12 måneder. Tilsvarende gjelder dette tre av ti menn.

Menn er i noe større grad på lengre tur i skogen eller på fjellet, både med og uten ski på beina. Hver fjerde mann har vært på en lengre skitur i skogen eller på fjellet, mot hver femte kvinne. Jakt- og fisketur og båttur er også mer populært blant menn.

Den eneste friluftslivsaktiviteten SSB har kartlagt hvor det ikke er kjønnsforskjell, er å gå på skøyter (7 prosent).

Figur 2. Andelen som har deltatt på ulike friluftsaktiviteter i løpet av de siste 12 månedene, etter kjønn. 16 år og over. 2017

Menn Kvinner
Vært på ridetur i naturomgivelser 2 6
Stått på skøyter på islagte vann eller vassdrag 7 7
Vært på jakttur 11 3
Vært på lengre skitur i skogen eller på fjellet 25 20
Stått alpint, snowboard eller telemark 26 17
Vært på bær- eller sopptur 30 41
Vært på kortere skitur i skogen eller på fjellet 35 32
Vært på tur med sykkel i naturen 38 32
Vært på tur i motor- eller seilbåt 46 37
Vært på fisketur 52 32
Vært på lengre fottur i skogen eller på fjellet 56 50
Vært på kortere fottur i skogen eller på fjellet 79 76
Vært på kortere spasertur 83 86

Færre plukker sopp og bær

Sammenlignet med tidligere år, ser det likevel ut til at vi går noe mindre på tur i skog og fjell, både med og uten ski på beina. I 2011 hadde 42 prosent vært på en kortere skitur på fjellet. I 2017 er andelen 34 prosent.

For enkelte friluftslivsaktiviteter har vi sammenlignbare tall tilbake til 1997. Det har vært en liten nedgang i andelen som har vært på jakt, fiske-, bær- eller sopptur og badet i salt- eller ferskvann i perioden 2001–2017. 

Mens 42 prosent har vært på bær- eller sopptur i 2001, gjelder dette 36 prosent i 2017. Andelen som har vært på kortere spaserturer har derimot økt fra 80 prosent i 2001 til 84 prosent i 2017.

Nedgangen i friluftslivsaktiviteter er svak, og det er variasjon fra år til år. Aktiviteter i friluft er væravhengig, og svingninger fra år til år kan også skyldes ulike værforhold enkelte år.

Figur 3

Figur 3. Andel som har deltatt på ulike friluftsaktiviteter i løpet av de siste 12 månedene. 16 år og over. For perioden 2001-2017

De eldste velger sopp- og bærtur

I likhet med tidligere år, er de eldste mindre aktive i friluftslivet enn de yngste. Det er likevel noen unntak. Kortere spaserturer og bær- og soppturer er mer vanlig blant personer som er 45 år og eldre.

Mens 37 prosent av de eldste (67 år eller eldre) har vært på sopp- eller bærtur de siste 12 månedene, er tilsvarende andel blant de yngste (16-24 år) 24 prosent. 82 prosent av de eldste har vært på en kortere spasertur, mens blant de yngste gjelder dette 77 prosent.

Hvilke friluftslivsaktiviteter man velger, henger også sammen med hvor man bor. Halvparten av dem som bor i de mest spredtbygde områdene har vært på fisketur. Tilsvarende andel blant dem som bor i de mest tettbygde områdene er 37 prosent. Andre friluftslivsaktiviteter er mer utbredt på tettsteder, slik som lengre skiturer i skog eller fjell og alpint, snowboard eller telemark.

Høyt utdannet er mer aktive

Dess høyere utdannelse, dess mer aktiv er man i friluftslivet. Dette gjelder alle aktiviteter vi har kartlagt, bortsett fra jakt- og rideturer. Mens over halvparten av personer med høyest utdanningsnivå har vært på en kortere skitur i løpet av de siste 12 måneder, gjelder dette to av ti med lavest utdanningsnivå.

Syv av ti med høy utdanning har vært på en lengre fottur i fjellet eller i skogen, mot fire av ti blant dem med lavest utdanning. Personer med høyere utdanning drar også i større grad på fisketur, bader i fersk- eller saltvann, står på skøyter og er på tur i båt sammenlignet med personer med lavere utdanning.

Figur 4. Andelen som har deltatt på ulike friluftsaktiviteter i løpet av de siste 12 månedene, etter utdanning. 16 år og over. 2017

Grunnskole Videregående skole Universitets- og høgskoleutdanning, kort Universitets- og høgskoleutdanning, lang
Vært på kortere spasertur 79 85 89 89
Vært på kortere fottur i skogen eller på fjellet 67 78 87 90
Vært på lengre fottur i skogen eller på fjellet 40 51 66 71
Vært på fisketur 39 43 43 44
Vært på kortere skitur i skogen eller på fjellet 20 30 49 55
Stått alpint, snowboard eller telemark 17 20 26 31
Vært på lengre skitur i skogen eller på fjellet 13 20 32 44

Det er en sammenheng mellom selvdefinert økonomisk status og å være aktiv ute. Yrkesaktive og studenter har i større grad drevet med ulike friluftslivsaktiviteter, sammenlignet med personer som står utenfor yrkeslivet.

Mens 64 prosent av heltids yrkesaktive har vært på en lengre fottur i skogen eller på fjellet, gjelder dette 39 prosent av arbeidsledige. Kun 17 prosent av alle arbeidsledige har vært på en kortere skitur. Blant yrkesaktive er tilsvarende andel 42 prosent.

Innsamlingstidspunkt

Datainnsamlingen til levekårsundersøkelsen EU-SILC foregår i hovedsak fra januar til juni i intervjuåret. Respondenten får på intervjutidspunktet spørsmål om hvorvidt han/hun har gjort følgende aktivitet de siste 12 månedene.

Tidsbrudd i måling av friluftsliv

Fra og med 2011 er noen friluftsaktiviteter tatt bort i Levekårsundersøkelsen om friluftsliv og noen av spørsmålene er endret noe i forhold til årene 1997-2007. Først og fremst er varigheten på enkelte aktiviteter endret. Tidligere skilte vi mellom dagstur og tur med overnatting, nå skiller vi mellom kort og lang tur (over/under tre timer). I tillegg til dette er innsamlingsmetoden endret. Tidligere var informasjonen innhentet per brev, mens det siden 2011 er brukt telefonintervju.

Kategoriene som kan sammenlignes med de tidligere levekårsundersøkelsene, er

Vært på bær- eller sopptur siste 12 måneder

Vært på jakttur siste 12 måneder

Vært på fisketur siste 12 måneder

Vært på ridetur i naturomgivelser siste 12 måneder

Gått på skøyter på islagte vann eller vassdrag siste 12 måneder

Stått alpint, snowboard eller telemark siste 12 måneder

Badet i salt- eller ferskvann siste 12 måneder

Vært på kortere spasertur siste 12 måneder (spørsmålet er ikke stilt i 2011)

Kontakt