Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, barn

Friluftsliv og idrett appellerer stadig til barna

Publisert:

Barn driver i like stor grad som før med organisert trening. Hele åtte av ti barn trener minst én gang i uka. Sykling, skitur og svømming er fortsatt de mest populære idrettsaktivitetene. Barn flest går også tur i skog og fjell, og en større andel barn enn voksne går på skitur.

I denne artikkelen presenteres tall for barns friluftslivs- og idrettsvaner basert på en tilleggsundersøkelse blant barn i aldersgruppen 6-15 år i forbindelse med Levekårsundersøkelsen EU-SILC, 2013. I juni publiserer SSB en rapport med en mer omfattende analyse av tilleggsundersøkelsen. Tallene fra tilleggsundersøkelsen viser at barn og unge deltar like ofte på frilufts- og idrettsaktiviteter som de gjorde i 2004 og 2007. Dette betyr ikke nødvendigvis at barns totale aktivitetsnivå ikke har endret seg særlig siden 2004, ettersom aktivitetene som her er kartlagt, ikke gir noe totalbilde av barns fysiske aktivitet. Annen fysisk aktivitet og ikke-organisert lek på fritiden som ikke er kartlagt gjennom denne undersøkelsen, er også en viktig del av barn og unges aktive hverdag.

Trener like mye som før

Åtte av ti barn i aldersgruppen 6-15 år svarte i 2013 at de trener minst én gang i uka. Som figur 1 illustrerer, er det ingen signifikant endring i barns treningsaktivitet i perioden 2004-2013. Som i de foregående år er andelen som trener større blant de eldre barna (11-15 år), enn for de yngres (6-10 år) vedkommende. Bare 4 prosent av de eldste barna opplyser at de aldri trener. For de yngste barna gjelder dette 13 prosent. Blant de eldste barna er det en større andel gutter enn jenter som aldri trener.

Figur 1

Treningsaktivitet blant barn i alderen 6-15 år, etter alder

Mest aktive på sykkel, i vann og på ski

Sykling, svømming og langrenn var fortsatt de mest populære formene for idrett blant barn i Norge i 2013, slik figur 2 viser. Mer enn åtte av ti svarer at de har drevet med enten sykling, svømming og/eller langrenn de siste 12 månedene, og jenter er like aktive som gutter innen disse idrettsformene.

Figur 2

Andelen barn i alderen 6-15 år som har deltatt på ulike idrettsaktiviteter de siste 12 månedene. 2013

Skateboard og rollerblades ser ut til å være en mindre populær idrettsform enn tidligere. I 2013 hadde tre av ti barn stått på skateboard eller rollerblades minst én gang de siste 12 månedene, sammenlignet med fire av ti barn i 2004. Andelen barn som har spilt tennis/squash/badminton, har derimot økt fra 12 prosent til 25 prosent i samme periode.

Fotball –fortsatt den mest populære lagidretten

Lagidretten hadde en liten oppgang i 2007, men tallene for 2013 viser et aktivitetsnivå innen lagidretten tilsvarende nivået i 2004. Fotball er den mest populære lagidretten blant barn, særlig blant de yngste guttene (6-10 år) hvor hele 84 prosent har sparket fotball. Sammen med sykling er fotball også en aktivitet en stor andel av barna driver med ofte. 35 prosent av alle barn (6-15 år) har spilt fotball mer enn 25 ganger i løpet av et år. Det er fortsatt en betydelig større andel gutter enn jenter som spiller fotball (henholdsvis 76 og 50 prosent).

Jogging og styrketrening er også blant de mer foretrukne treningsaktivitetene. Andelen barn som har jogget i løpet av et år, har vært stabil, nær 60 prosent siden 2004. I motsetning til svømming, hvor det ikke er signifikant forskjell mellom de yngste og eldste barnas deltakelse, er det betydelig større andel eldre enn yngre barn som jogger (henholdsvis 78 og 33 prosent). Jogging er spesielt utbredt blant jenter i aldersgruppen 11-15 år, hvor hele 82 prosent har vært på minst én joggetur, og 25 prosent har vært på 25 joggeturer eller mer i løpet av ett år. Styrketrening har blitt mer populært blant barn, særlig blant de eldste barna (11 – 15 år). Siden 2007 har rundt fire av ti barn drevet med styrketrening, som utgjør en økning på rundt 10 prosentpoeng fra 2004. I begge de siste undersøkelsene (2007 og 2013) fortalte rundt 60 prosent av de eldste barna at de har drevet med styrketrening. Dette gjaldt for begge kjønn.

Noen idrettsaktiviteter er mer kjønnsdelte enn andre. I aktiviteter som jogging, skiturer, sykling, svømming, tennis, squash, badminton, allidrett og styrketrening, er jenter og gutter i aldersgruppen 6 – 15 år like deltakende. Dans, aerobics, turn, håndball og ridning er aktiviteter som har en større andel jenter enn gutter, mens ishockey/bandy/innebandy, skateboard/rollerblades og fotball har en overvekt av gutter.

Ofte på tur i skog og fjell

Av alle friluftsaktiviteter målt i Levekårsundersøkelsen EU-SILC, 2013, var det å bade i salt- eller ferskvann den mest populære blant barn. Dette kommer også frem i figur 3. Av figuren ser vi videre at barn er aktive turgåere, både med og uten ski på beina. Ni av ti barn i aldersgruppen 6-15 år har vært på en kortere fottur i skog, mark og fjell i løpet av de siste 12 månedene. Over halvparten har vært på en lengre fottur. Barn er også mer aktive skigåere enn voksne, både på korte og lengre skiturer. Åtte av ti barn gikk på en kortere skitur i 2013. Til sammenligning var det fire av ti voksne som hadde gått på en kortere skitur i 2014. Barn i aldersgruppen 11-15 år går i større grad på lengre turer, mens de yngste barna i undersøkelsen i noe større grad går på kortere turer.

Figur 3

Andelen barn i alderen 6-15 år som har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter de siste 12 månedene. 2013

Det var en større andel barn som gikk på skøyter på islagte vann i 2013 enn i 2007 (henholdsvis 47 og 30 prosent). Det var også en noe større andel barn som hadde stått på ski, snowboard eller telemark i et alpinanlegg i 2013 enn i 2007: henholdsvis 60 og 55 prosent. Snømengde og isforhold har mye å si for hvor stor andel som bruker tiden på skøyter, ski, snowboard eller telemark. Det er nærliggende å tro at andelsøkningen skyldes en snørik vinter snarere enn at vinteridrett er blitt mer populært.

Jenter plukker bær og sopp, gutter fisker

Levekårsundersøkelsen viser at det ikke er noen forskjell mellom jenter og gutter når det gjelder andelen som har vært på fottur eller skitur. Ser vi derimot på andelen som har vært på ridetur, sopp- og bærtur eller fisketur, finner vi de samme kjønnsforskjellene som blant voksne. Jenter drar i større grad på ridetur og sopp- og bærtur, mens gutter drar på fisketur. I figur 4 ser vi at det er en større andel jenter og kvinner som har vært på både ridetur og sopp- og bærtur, enn gutter og menn.

Figur 4

Andelen som har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter de siste 12 måneder, etter kjønn og alder. 2013 og 2014

Om undersøkelsen

Undersøkelsen om barn og unges fritid- og kulturaktiviteter i forbindelse med Levekårsundersøkelsen EU-SILC, 2013 ble gjennomført i 2013 av Statistisk Sentralbyrå.

2000 barn i alderen 6-15 år fikk tilsendt et skjema i posten. Av disse svarte 937 på skjemaet.

Undersøkelsen er representativ for barn og unge (6-15 år) i Norge, som ikke bor på institusjon. For mer informasjon se Thorsen og Revold 2014.

Kontakt