211185
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/kofola/aar
211185
Mer nydyrking
statistikk
2015-06-17T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri;Offentlig sektor
no
kofola, Kommunal forvaltning av landbruksarealer, nydyrking, omdisponering av jord, nedbygging av jordbruksareal, deling av eiendom, boplikt, konsesjonsloven, drivepliktJordbruk, KOSTRA, Landbrukseiendommer , Skogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri, Offentlig sektor
false
Statistikken viser bl.a. nydyrking og omdisponerering av dyrket og dyrkbar jord. Dessuten gis det tall for deling av landbrukeseiendommer og søknader om konsesjon.

Kommunal forvaltning av landbruksarealer2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer nydyrking

Det ble godkjent 18 600 dekar til nydyrking i 2014. Dette innebærer en økning på 4 000 dekar fra året før.

Kommunal forvaltning av landbruksarealer. Dekar
2014Prosent endring fra
2013 - 20142009 - 2014
Omdisponering til andre formål enn landbruk i alt9 9873,6-23,2
Dyrka jord5 7101,6-31,3
Dyrkbar jord4 2776,5-8,8
Godkjent nydyrka areal18 57227,622,6

De største arealene til nydyrking ble godkjent i Hedmark og i Oppland: henholdsvis 3 100 og 2 700 dekar. Deretter fulgte Rogaland og Sør-Trøndelag med respektive 2 200 og 1 700 dekar.

Mer omdisponering av dyrkbar jord

I 2014 ble det i alt omdisponert 10 000 dekar dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk. Av dette var 5 700 dekar dyrka og 4 300 dekar dyrkbar jord. Det utgjør knapt 300 flere dekar omdisponert dyrkbar jord enn i 2013, mens omdisponeringen av dyrka jord var på samme nivå som året før.

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skjer ved at kommunen vedtar planer om at arealet skal brukes til annet enn landbruk. For mindre arealer kan omdisponering også skje ved at enkeltpersoner søker om å bruke areal til noe annet enn landbruksproduksjon. To av tre kommuner oppga at de hadde omdisponert dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven i 2014, mens 44 prosent hadde omdisponert etter plan- og bygningsloven. Den største delen av omdisponeringen, 81 prosent, skjedde ved at arealene ble regulert etter plan- og bygningsloven.

Mest omdisponert til bolig- og fritidsbebyggelse

Av den omdisponerte dyrka jorda gikk 34 prosent til bolig- og fritidsbebyggelse, mens trafikkområder la beslag på 21 prosent og næringsbebyggelse 20 prosent. Av den dyrkbare jorda ble 44 prosent omdisponert til bolig- og fritidsbebyggelse, 17 prosent til trafikkområder og 13 prosent til næringsbebyggelse.

4 000 delingssøknader

Kommunene behandlet til sammen 4 000 søknader om deling av landbrukseiendom i 2014, og 7 prosent av disse ble avslått. Det er nødvendig med samtykke fra landbruksmyndighetene dersom en eier ønsker å overdra deler av en landbrukseiendom til andre. Formålet med delingsbestemmelsen i jordloven er å sikre at arealressursene blir disponert på en god måte.

2 500 søknader om konsesjon

Hvis en bebygd eiendom er større enn 100 dekar totalt, eller har mer enn 25 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord, må en ny eier søke om konsesjon. Det er kommunen som avgjør konsesjonssøknader i første instans. Vel 2 500 konsesjonssøknader ble behandlet av kommunene i 2014.

Bebygd eiendom med mer enn 25 dekar jordbruksareal, eller minst 500 dekar produktiv skog, kan erverves konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap. Det er da en betingelse at den nye eieren bosetter seg på eiendommen innen ett år og bor der selv i minst fem år. Den nye eieren kan i slike tilfelle søke om konsesjon, og kommunen tar i hvert enkelt tilfelle stilling til om konsesjon uten vilkår om boplikt skal gis. Kommunene behandlet 257 slike søknader i 2014. Om lag 25 prosent av søknadene ble innvilget uten vilkår. 45 prosent ble innvilget med vilkår om tilflytting på et senere tidspunkt, og 17 prosent med vilkår om upersonlig boplikt.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB