Mer hogst - lavere priser

Publisert:

Hogstkvantumet gikk opp med nesten 2 prosent fra 2015 til 2016. Bare én gang tidligere, i driftsåret 1989/90, har det blitt hogd mer tømmer for salg. Skogeierne fikk 10 kroner mindre per kubikkmeter tømmer enn året før.

Det ble i alt hogd 10,3 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2016, det viser statistikken over Skogavvirkning for salg. Dette er 191 000 kubikkmeter mer enn i 2015. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 3,4 milliarder kroner, som er en nedgang på 1 prosent fra året før.

Figur 1. Avvirket kvantum av industrivirke for salg

1 000 m3
1986/87 9108
1987/88 9962
1988/89 10225
1989/90 10534
1990/91 9443
1991/92 8889
1992/93 9043
1993/94 8046
1994/95 8871
1995/96 7384
1996 7746
1997 8041
1998 7670
1999 7706
2000 7478
2001 7685
2002 7263
2003 6790
2004 7353
2005 8290
2006 7282
2007 8212
2008 8071
2009 6631
2010 8322
2011 8506
2012 8787
2013 8889
2014 9772
2015 10113
2016 10304

Lavere tømmerpriser

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 329 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2016. Det er 3 prosent mindre enn året før. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer av lauvtrær har gått mest ned, med 15 prosent fra 2015. Prisen for skurtømmer av furu og gran gikk ned med henholdsvis 3 og 1 prosent.

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg. Løpende kroneverdi og 2016-kroner

Løpende kroneverdi 2016-kroner
1996 329 500
1997 344 510
1998 340 493
1999 334 473
2000 322 442
2001 327 436
2002 294 387
2003 290 372
2004 299 382
2005 312 393
2006 318 391
2007 375 458
2008 364 429
2009 307 354
2010 355 399
2011 364 404
2012 328 362
2013 309 334
2014 349 369
2015 339 351
2016 329 329

Mer hogst i de fleste fylker

Størst vekst i hogsten hadde Hordaland og Oppland med henholdsvis 94 000 og 60 000 kubikkmeter mer innmålt tømmer i 2016 enn i 2015. I Hedmark og Sør-Trøndelag ble det derimot målt 41 000 kubikkmeter mindre tømmer enn året før.

Vedforbruk på 2 millioner kubikkmeter

I tillegg til salgsavvirkningen viser beregninger at det ble brukt ved i hytter og husholdninger tilsvarende 2 millioner kubikkmeter norsk rundvirke.

 

Kontakt