Gjennomsnittlig skoginntekt økte

Publisert:

Hver sjette personlige skogeier hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2016. I gjennomsnitt var inntekta for personer med positv skoginntekt 43 000 kroner, 5 prosent mer enn året før.

Til sammen hadde de personlige skogeierne med overskudd en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 835 millioner kroner i 2016, mot 872 millioner året før. Dette kommer frem i statistikken over skogeiernes inntekter. Selv om samlet næringsinntekt gikk ned, økte likevel gjennomsnittlig skoginntekt for personer med overskudd. Grunnen til det var at 1 500 færre hadde overskudd fra skogbruket enn i 2015.

I tillegg til skogeiernes inntekter hadde skogeiernes ektefeller, samboere og partnere 94 millioner kroner i næringsinntekt fra skogbruket i 2016, mot 107 millioner kroner i 2015. Samlet skoginntekt for personer ble dermed 929 millioner kroner i 2016.

Halvparten av samlet skoginntekt til personer med mindre enn 1 000 dekar skog

Næringsinntekta fra skogbruket varierer naturlig nok mye med størrelsen på skogarealet. Tre av fire personer som hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2016, eier under 1 000 dekar produktiv skog hver. Til sammen utgjorde skoginntektene deres halvparten av samlet skoginntekt for personer. I gjennomsnitt hadde de 29 000 kroner i næringsinntekt fra skogbruket. Til sammenlikning var gjennomsnittet for skogeierne som eier mellom 5 000 og 20 000 dekar skog, 221 000 kroner. For de få som eier over 20 000 dekar produktiv skog, lå næringsinntekta fra skogbruket på 527 000 kroner. Det er i underkant av 500 skogeiere med positiv skoginntekt som eier mer enn 5 000 dekar produktiv skog.

Figur 1. Gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt. Fordelt etter størrelsen på produktivt skogareal. 2016

Produktivt skogareal Næringsinntekt skogbruk, kroner
25-99 dekar 17000
100 - 249 dekar 23000
250 - 499 dekar 31000
500 - 999 dekar 39000
1000 - 1999 dekar 53000
2000 - 4999 dekar 83000
5000 - 19999 dekar 221000
20000 dekar og mer 527000

Bruttoinntekta gikk ned

Den gjennomsnittlige bruttoinntekta til skogeiere med overskudd i skogbruket var på 668 000 kroner i 2016. Dette er 4 000 kroner mindre enn året før. Næringsinntekt fra skogbruk utgjorde 7 prosent av bruttoinntekta, andre næringsinntekter 32 prosent og lønnsinntekter 40 prosent. Resten var pensjon og andre inntekter. Hovedårsaken til lavere bruttoinntekt var reduserte kapitalinntekter.

Figur 2. Gjennomsnittlig inntektsfordeling for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk fordelt på type inntekt. 2016

Prosent
Personinntekt lønn 267000
Personinntekt pensjoner 76000
Næringsinntekt skogbruk 43000
Annnen næringsinntekt 215000
Andre inntekter 67000

Skogfondordningen reduserer skattbar inntekt

I Inntektsåret 2016 fikk de personlige skogeierne utbetalt 387 millioner kroner fra sine skogfondkontoer til finansiering av ulike investeringer i skogbruket. Når skogeierne bruker penger fra skogfondkontoen til å dekke investeringer i skogen, som planting og ungskogpleie, er det bare 15 prosent av beløpet som er skattbar inntekt. Resten, det vil si 85 prosent, er unntatt beskatning. Ordningen resulterte derfor i at 330 millioner kroner ikke inngikk i de personlige skogeiernes skattbare næringsinntekt i 2016. Skogfondordningen førte til at personers samlede skattbare næringsinntekt fra skogbruket i 2016 ble redusert med over 20 prosent.

 

Kontakt