Statistikkområde

Inntekt og forbruk: Inntekt og formue

Alt innhold for delområdet inntekt og formue

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Hva driver utviklingen i boligprisene?

  Samfunnsspeilet 2011/5-6

  Boligprisene i Norge har siden årtusenskiftet økt med 75 prosent når vi korrigerer for den generelle prisstigningen. Går vi enda lenger tilbake - til bankkrisen tidlig på 1990- tallet - er det snakk om nesten en tredobling.

  Artikkel
 • Nedgang i husholdningenes inntekter

  Samfunnsspeilet 2011/5-6

  Etter mange år med sterk økning gikk husholdningsinntektene noe ned i 2009.

  Artikkel
 • Mange låner mye

  Samfunnsspeilet 2011/4

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre gjør på flere vis som resten av befolkningen på lånemarkedet, og likheten er til en viss grad større jo lenger de har bodd her.

  Artikkel
 • Materielle og sosiale mangler

  Rapporter 2011/28

  Fattigdom kan defineres og avgrenses på mange ulike måter, og det kan ha betydning for hvilke utslag fattigdom får. Denne rapporten bygger på rapporten Fattigdomsrisiko – en levekårstilnærming utgitt i 2009 (Normann 2009), hvor vi så på ulike måte...

  Publikasjon
 • Færre samboere enn gifte har felles økonomi

  Samfunnsspeilet 2011/3

  Det har vært en kraftig økning i samboerskap i de senere tiår, og samboerskap har i økende grad blitt likestilt med ekteskap når det gjelder en rekke økonomiske forhold.

  Artikkel
 • Mindre utdannings- og inntektsforskjeller

  Samfunnsspeilet 2011/3

  Foreldre som er gift, er gjennomsnittlig eldre, og har ved første barns fødsel lengre utdanning og høyere gjennomsnittsinntekt enn samboende foreldre.

  Artikkel
 • Norske husholdningers sparing

  Økonomiske analyser 3/2011

  Husholdningenes sparing er i offisiell statistikk representert av hele husholdningssektorens samlede sparing.

  Artikkel
 • Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

  Samfunnsspeilet 2011/1

  Stipend og lån fra Lånekassen utgjør en stadig mindre andel av norske studenters økonomi.

  Artikkel
 • Innvandrere blir værende i fattigdom

  Samfunnsspeilet 2011/1

  Andelen fattige innvandrere gikk ned fra 19 til 12 prosent mellom 1993 og 2007, mens andelen fattige i befolkning for øvrig gikk ned fra 3 til 2 prosent.

  Artikkel
 • Husholdningene

  Økonomiske analyser 1/2011

  Husholdningenes disponible realinntekter og konsum økte med hhv 3,8 prosent og 3,6 prosent i 2010.

  Artikkel
 • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2010

  Rapporter 2011/05

  Inntekts- og levekårsutviklingen har for de fleste innbyggerne i Norge vært meget god de siste årene.

  Publikasjon
 • Fra kjøpefest til edruelighet

  Samfunnsspeilet 2010/5-6

  Gjennom 2008 og 2009 førte finanskrisen til at husholdningene tråkket kraftig på bremsepedalen.

  Artikkel
 • Økte inntekter og høyere forbruk

  Samfunnsspeilet 2010/5-6

  Det var et godt år for økonomien i norske husholdninger i 2008, selv om inntektene økte noe mindre enn året før.

  Artikkel
 • Utviklingen i husholdsinntekt etter kjønn, livsfase og generasjon

  Økonomiske analyser 6/2010

  Inntektsforskjellene etter livsfase og kjønn er mindre på husholdsnivå enn på individnivå. Mens individuelle inntekter ble presentert i forrige nummer av Økonomiske analyser, ser vi her på husholdsinntekter.

  Artikkel
 • Høyt utdannede tjener mer over livsløpet

  Økonomiske analyser 5/2010

  Utdanning blir i økonomisk sammenheng betraktet som en investering. Å studere framfor å arbeide og få inntekt er en kostnad for studenten, som til gjengjeld får avkastning i form av høyere inntekt senere.

  Artikkel