Økonomiske analyser, 6/2010

Utviklingen i husholdsinntekt etter kjønn, livsfase og generasjon

Publisert:

Inntektsforskjellene etter livsfase og kjønn er mindre på husholdsnivå enn på individnivå. Mens individuelle inntekter ble presentert i forrige nummer av Økonomiske analyser, ser vi her på husholdsinntekter. Mellom 30 og 55 år lever en høy andel kvinner og menn i parhushold. I denne livsløpsfasen er det ikke betydelige forskjeller mellom kjønnene med hensyn til gjennomsnittlig husholdsinntekt. Kvinnenes andel av husholdsinntekten er økende for yngre fødselskohorter, men det er fortsatt langt igjen til like andeler for menn og kvinner. Senere i livsløpet øker kjønnsforskjellene fordi det er en høy og økende andel eldre kvinner som bor alene.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt